Logo de la Universitat de València Logo Departament d'Estructura Econòmica Logo del portal

El Departament

Introducció.

L’origen del Departament d’Estructura Econòmica (Economia Aplicada II) de la Universitat de València pot fixar-se al curs 1967-68, quan es crea la Facultat d’Econòmiques d’aquesta Universitat. L’encarregat d’engegar les seues activitats fou el professor José Honrúbia format acadèmicament a la Universidad Complutense de Madrid.

Els tres successius catedràtics que es responsabilitzaren posteriorment de la direcció del Departament també provenien de la Complutense. Per ordre cronològic, foren els professors Rafael Martínez Cortiña, Àngel Viñas Martín i Ramiro Campos Normand.

El nucli inicial estable, però, de professors del Departament va estar format, a més del professor Honrúbia, per docents procedents ja de les primeres promocions de llicenciats de la pròpia Facultat: Aurelio Martínez Estévez, Vicent Soler i Marco, Ernest Reig i Martínez, José Antonio Martínez Serrano i Josep Sorribes i Monrabal. Tots els quals reberen, entre d'altres, el magisteri del professor Ernest Lluch.

En la dècada dels vuitanta, els primers professors del Departament tractaren d’aprofundir la seua formació acadèmica en estades de postgrau, més o menys llargues, en universitats anglosaxones de referència. Durant aquesta dècada, a més, obtenen la condició de catedràtic primer el professor Aurelio Martínez Estévez, i, després, els professors Ernest Reig i Martínez i José Antonio Martínez Serrano. La Direcció del Departament estarà a càrrec del professor Aurelio Martínez Estévez.

El Departament es distingirà en aquesta època per la producció d’una important literatura sobre economia valenciana i economia espanyola que es concretarà no només en nombrosos articles en revistes especialitzades sinó també en l’elaboració de manuals universitaris de referència així com la realització d’una ampla tasca de divulgació.

També cal esmentar que, en aprovar-se la LRU i els Estatuts de la Universitat, els membres de l’antic Departament d’Estructura Econòmica han d’integrar-se en un amplíssim Departament d’Economia Aplicada com a una Unitat Docent més. Durant aquest nova etapa, el professor Ernest Reig assumirà tant la direcció del Departament resultant com la funció de Coordinador de la Unitat Docent d’Estructura Econòmica (anys 1987-88). Posteriorment, mantindrà exclusivament la Coordinació de la Unitat Docent fins l’octubre de 1991.

En aquesta etapa, una segona tanda de professors més joves seguirà els passos de la primera i es lliurarà a una formació de postgrau a l’estranger de manera més prolongada i intensa, si cap.

A partir de l’octubre de 1991, és elegit coordinador de la Unitat Docent el professor José Antonio Martínez Serrano. Aquest professor encapçalarà les gestions per a la transformació de la Unitat Docent en Departament propi, gestions que prenien sentit en la mida que es feia evident les trajectòries científiques diferenciades amb la resta del Departament d’Economia Aplicada.

No fou un procés senzill i curt però, finalment, el 24 d’octubre de 1994 es constitueix el Departament d’Estructura Econòmica (Economia Aplicada II) de la Universitat de València. És elegit Director del nou Departament el mateix professor Martínez Serrano. De les funcions administratives s’encarregaria el senyor José Juanes.

En la dècada dels noranta, el criteri del Departament pel que fa als nous professors serà incentivar encara més la formació de postgrau a l’estranger i, en la mida del possible, a que obtinguen el grau de doctor en les universitats anglosaxones de més prestigi. Les absències acadèmiques per estudis d’aquests joves professors vam comptar amb la solidaritat de la resta del Departament i l’ajut inestimable d’un bon munt de professors associats per cobrir, amb plena satisfacció, les seues càrregues docents. En tot cas, tota aquesta estratègia de qualificació docent i investigadora del personal del Departament fou tutoritzada convenientment des de València pel professor Martínez Serrano.

Durant aquests anys, després del període inicial d’aquest professor, es succeïren en la Direcció del Departament els professors Leandro García Menéndez (1/10/97 a 30/3/98) i, novament, el professor Ernest Reig i Martínez (1/4/98 a 30/6/01).

Per la seua banda, la Secretaria del Departament estigué a càrrec, durant aquest temps i de manera successiva, dels professors Rafel Lostado i Bojo, Vicente Esteve García, Cecilio Tamarit Escalona i Mari Luz Marco Aledo.

L’any 1997 es concedeix la Càtedra Jean Monnet, per part de la Unió Europea, al professor Cecilio Tamarit; el Premi Catalunya d’Economia, de la secció d’economia de l’Institut d’Estudis Catalans, al professor Ernest Reig; i el Young Economist Essay Competition Award, en la 24th Conference of the European Association for Research in Industrial Economics, al professor Juan Mañez Castillejo.

El retorn dels membres del Departament que havien obtingut el Doctorat a l’estranger permet ampliar la gamma d’activitats acadèmiques del Departament. En concret, l’any 1999, s’inicia un Programa propi de Doctorat, en base als estudis condüents a l’obtenció d’un DEA (Diploma d’Estudis Avançats) i centrat en el camp de l’Economia Internacional i Industrial. La direcció corre a càrrec del Professor Aurelio Martínez Estévez i la coordinació dels professors Juan Sanchis Llopis, Juan Máñez Castillejo i Maria Rochina Barrachina.

Dos d'aquests professors (Juan Sanchis i María Rochina) inicien, així mateix, un programa de Seminaris d’alta qualitat per a professors en el que es combina la presència de professors aliens al Departament amb els que al sí del mateix estan en condicions de presentar treballs d’interès. En l’any 2002, el professor Andrés Picazo Tadeo aconseguirà consolidar definitivament aquesta activitat acadèmica. Anteriorment, el professor Juan Máñez Castillejo haurà iniciat la coordinació d’una col·lecció de Working papers, una bona part dels quals se’n deriva dels esmentats Seminaris.

L’any 2000, el Departament es farà càrrec de l’organització del 3er Encuentro de Economía Aplicada, en concret de la mà dels professors José Antonio Martínez Serrano, Vicent Soler i Marco i Andrés Picazo Tadeo.

El 1999 accedeix a la condició de Catedràtic el professor Vicent Soler i Marco i el 2002 el professor Cecilio Tamarit Escalona.

Actualment, les línies predominants de recerca són en Economia Internacional i en Economia Industrial. També hi ha presència destacable en l’àmbit de l’Economia Agrària, del Medi Ambient, de l’Anàlisi de l’eficiència productiva i en les diverses àrees de relació entre Economia i Territori. Així mateix, s’ha continuat la recerca en temes d’economia valenciana i d’economia espanyola.

En coherència amb les línies de treball més significatives, el Departament ha impulsat la creació de dos Instituts universitaris: l’Institut d’Economia Internacional i l’Institut de Desenvolupament Local.

Per renovació ordinària del càrrec, el juny de 2001 és elegit com a nou Director del Departament el professor Vicent Soler i Marco. La Secretaria l’ocupa el professor Francesc Hernàndez Sancho. Així mateix, té lloc una important renovació de responsables de les diverses Àrees de gestió del Departament que consten en el lloc corresponent d’aquesta pàgina web.

Juny de 2001.Any 2001

El Departament dóna per closa, durant 2001, una profitosa etapa -iniciada l'any 1990 sota la direcció del doctor José Antonio Martínez Serrano- en la que els nous professors han realitzat una bona part de la seua formació de postgrau, quan no la pròpia tesi doctoral, en universitats anglosaxones de prestigi (London School of Economics, University of Warwick, University College London i Queen Mary University). Aquest any ha estat la lectura de les darreres tesis doctorals d'aquesta etapa, la de Francisco Requena ("The micro foundations of export behaviour: empirical investigations", a la London School of Economics), al juliol, i la de Silviano Esteve ("Three essays on strategic competition and exit", a la University of Warwick), al desembre.

Ha estat una aposta departamental d'alt rendiment perquè ens ha permès augmentar la convergència amb els nivells acadèmics d'universitats de referència internacional i assolir relacions i contactes amb els investigadors que estan obrint els nous espais de coneixement en àrees de gran interès professional. A més, ha estat positiva fins i tot en termes quantitatius perquè la taxa de retorn ha estat bastant alta en tant que -altres estades de menor duració a banda-, de dotze persones enviades a l'estranger, deu són ara membres actius del Departament.

Altres indicadors de l'esforç que aquest Departament realitza per aconseguir de millorar qualitat docent i l'excel·lència en la recerca poden veure's en l'alta qualificació mitjana de l'activitat docent del professorat [3,5 sobre 5], el manteniment dels cursos del DEA (Diploma d'Estudis Avançats) i de Doctorat -el director dels quals és el doctor Aurelio Martínez-, l'impuls de l'organització de seminaris -que en l'any 2001 han arribat al nombre de dihuit- o les iniciatives de la Càtedra Jean Monet:

La producció científica s'ha plasmat en els dotze articles publicats en revistes científiques (quatre d'ells en revistes estrangeres), les dotze col·laboracions en llibres, els tres treballs de recerca del DEA, els dos contractes i els deu projectes de recerca finançats i en marxa, els trenta papers i/o documents de treball presentats en congressos científics o institucions acadèmiques. Així mateix s'han impartit múltiples conferències (moltes de les quals no estan referenciades a aquesta Memòria), cursos externs al Departament que s'han organitzat o en els que s'ha participat o, finalment, la continuació del Màster i cursos de postgrau en Gestió Ambiental. Tot tenint en compte que ha creixcut el nombre de membres del Departament que han canalitzat la seua tasca investigadora a través d'instituts universitaris.

Per tot això, la meua obligació com a nou Director -amb la inestimable col·laboració del doctor Francesc Hernàndez, com a Secretari, dels membres de la Junta Permanent i dels diversos responsables d'àrea- és continuar la valuosa tasca realitzada pel meu antecessor, doctor Ernest Reig, que va finalitzar el juny passat el seu període ordinari de mandat. També vull agrair als professors associats que ens han ajudat en la tasca docent durant l'etapa que ara acaba la seua disposició i generositat.

Finalment, m'agradaria destacar la important cohesió que hi ha al sí del Departament tot i la diversitat de tradicions i cultures formatives que hi conviuen. Aquest fet es tradueix en un bon entorn de treball per tal d'incrementar el rendiment professional, un objectiu irrenunciable davant la comunitat acadèmica i davant la societat valenciana en aquesta nova etapa que iniciem. Una etapa on els requeriments per a la selecció del personal i les exigències en la docència i la recerca s'acolliran, definitivament, als patrons que marquen els referents acadèmics més qualificats.

DR. Vicent Soler i Marco, Director del Departament,
Gener de 2002.
 


Any 2002

El 2002 ha estat un any de consolidació professional d'una bona part dels nous professors que realitzaren estudis de postgrau i/o doctorat a les universitats anglosaxones de prestigi. És el cas dels doctors Salvador Gil Pareja, Rafael Llorca Vivero, Juan Sanchis Llopis, María Rochina Barrachina i Juan Máñez Castillejo que han guanyat els respectius concursos d'accés a les places de Professors Titulars d'Universitat. Així mateix, durant aquest any, el doctor Cecilio Tamarit Escalona ha accedit a la condició de Catedràtic d'Universitat.

Pel que fa a la tasca docent, hem de destacar que, segons l'informe elevat al Consell del Departament pel responsable corresponent, doctor Ernest Reig, en base a les dades proporcionades pel GADE, hi ha hagut una sensible millora respecte dels anys anteriors (la mitjana per als 27 professors que s'han sotmès a avaluació és de 3,74 sobre 5 de màxim), tot observant-se, a més, una reducció de les diferències en valoració dels distints professors. En tot cas, destaquen en valoració individual els professors Salvador Gil, Vicent Soler i Juan Máñez.

Pel que fa a la tasca de recerca, hem de destacar que ha augmentat tant quantitativa com qualitativament. Així, es passa d'1 a 6 articles publicats en revistes internacionals amb "citation index" i es manté estable l'evolució de les publicacions en altres revistes. Hi destaquem, en tot cas, els articles dels doctors Rafael Llorca i Cecilio Tamarit en Applied Economics i els altres quatre d'aquest darrer doctor en d'altres revistes d'àmbit internacional, aixi com el del doctor Salvador Gil en Review of International Economics.

Igualment destaquem la creixent presència de professors del departament en tasques d'avaluació d'organismes i revistes acadèmics. Per contra, constatem una reducció de les participacions en congressos que haurem de relacionar-lo, si més no, amb el fet extraordinari de la important desviació d'esforços cap a la preparació dels concursos d'accés a places. Pel que fa al Doctorat del Departament, dir que s'hi han llegit dos treballs de recerca.

Mereix especial atenció la intensa activitat acadèmica que ha significat la realització de 29 Seminaris Interns del Departament, coordinats pel professor Andrés Picazo, en el que han intervingut tant professors del propi Departament com d'aquesta i d'altres universitats i que ha acabat per ser una de les senyes d'identitat del Departament pel seu alt nivell i el seu indubtable interès.

Així mateix, hi hem d'afegir, finalment, els 7 seminaris organitzats per la Càtedra Jean Monnet -en el seu sisè any d'activitats de la mà del doctor Cecilio Tamarit- en els que han participat professors de solvència internacional com Dominick Salvatore (Fordham University) o Gianmarco Ottaviano (Università de Bologna).

DR. Vicent Soler i Marco, Director del Departament,
Gener de 2003.
 


Any 2003

L’any 2003 ha estat un any que ha permès avançar en l’objectiua d’assolir l’excel•lència investigadora al Departament en produir-se la lectura de tres tesis doctorals vinculades a funcions acadèmiques del mateix, totes tres amb el resultat de cum laude. En primer lloc, la del profesor Vicente Pallardó, amb el títol “Política monetària y resultados macreoeconómicos: una aproximación experimental” (dirigida pels doctors Enrique Fatàs i Juan A. Màñez); també, la de la professora associada, Teresa Fayos, amb el títol “La evaluación de la promoción pública de la internacionalización: implicaciones sobre las empresas exortadoras de la Comunidad Valenciana” (dirigida pels doctors Frank Bradley, Alejandro Mollà, José M. Àlvarez Coque, Leandro García i Enrique Bigné); i, finalment, la del professor de la UNED, Vicent Almenar, “El paper del creixement dels serveis a empreses en el desenvolupament econòmic: spillovers, productivitat i eficiència productiva” (dirigida pels doctors d’aquest Departament, Vicent Soler, Aurelio Martínez i Francesc Hernàndez).

Pel que fa a la tasca docent, hem de destacar que, segons l’informe elevat al Consell del Departament pel responsable corresponent, doctor Ernest Reig, en base a les dades proporcionades pel GADE, hi ha hagut una sensible millora respecte dels anys anteriors, tot i que la informació és incompleta donat que l’avaluació ja no és obligada per al conjunt del professorat. De fet, les mitjanes del Departament són superiors a les mitjanes de la Universitat en 8 dels 14 ítems considerats i només en els ítems de “El temps dedicat als temes” i “Ens motiva a participar”, la mitjana resta per sota el 3,5 (sobre un màxim de 5). Dels professors avaluats, destaquen Rafael Llorca, Vicent Soler, Francisco Requena, Cecilio Tamarit, Salvador del Saz i Juan Alberto Sanchis que tenen un puntuació entre el 4,27 i 4,84.

Pel que fa a la tasca de recerca, hem d’esmentar que s’ha reduit la quantitat –que no la qualitat- d’articles publicats en relació a l’any anterior, si bé és superior a la de fa dos anys. Així, es passa d’6 a 2 articles publicats en revistes internacionals amb “citation index” (que, recordem, fou sols 1 l’any 2001) i es manté estable l’evolució de les publicacions en altres revistes. Hi destaquem, en tot cas, l’article del doctor Salvador Gil “Pricing to market behaviour in European car markets” en European Economic Review.

Sembla que ha estat un any de producció literària en fases primerenques, com demostra el fet que s’haja pasat d’11 a 26 les ponències presentades en Congresos científics i que les ajudes a proyectes de recerca (FEDER, DGCYT,CICYT o Generalitat Valenciana) haja augmentat de 9 a 10. Igualment destaquem la continuitat de l’alta presència de professors del Departament en tasques d’avaluació d’organismes i revistes acadèmics. Pel que fa al Doctorat del Departament, dir que s’hi han llegit dos treballs de recerca.

Mereix especial atenció la intensa activitat acadèmica que ha significat l’augment en el nombre de Seminaris Interns del Departament, coordinats pel professor Salvador Gil, (de 35 a 42) en el que han intervingut tant professors del propi Departament com d’aquesta i d’altres universitats i que continua, doncs, sent una de les senyes d’identitat del Departament pel seu alt nivell i el seu indubtable interès.

Així mateix, hi hem d’afegir, finalment, els 4 seminaris organitzats per la Càtedra Jean Monnet –en el seu setè any d’activitats de la mà del doctor Cecilio Tamarit- en els que han participat professors de reconeguda solvència acadèmica.

DR. Vicent Soler i Marco, Director del Departament,
Gener de 2004.
 


Any 2004

El curs 2003-2004 ha estat de millora incremental clara tant en l’àmbit de la docència com en el de la recerca, tot i que qualsevol millora al respecte siga sempre insuficient.

Pel que fa a la docència, la situació ha millorat en la mida que tots els professors avaluats –mitjançant l’enquesta d’opinió dels estudiants- obtenen una puntuació superior al 3,3 mentre que en anys anteriors s’hi donaven algunes excepcions puntuals. De fet, les notes dels professors es mouen entre 3,3 i 4,2, tot donant-se una reducció del ventall de puntuacions.

El valor mitjà per a la pregunta: Recomanaria aquest professor? és de 3,94 en Teoria i de 3,91 en Pràctiques, superior a la mitjana de la Universitat en la primera (3,74) i lleugerament inferior en Pràctiques, que es de 4,05. Però és en el bloc d’Actitud amb els estudiants on els professors del Departament reben una puntuació més elevada. Pel contrari, les respostes pel que fa a l’adequada disponibilitat de materials o la possibilitat de completar el programa al llarg del curs ofereixen resultats més insatisfactoris, tot i els esforços realitzats al respecte.

Convé de fer notar que, tot atenent els percentatges de suspensos i no presentats (els “pendents”) en relació als matriculats, el rendiment de l’alumnat ha de millorar significativament. És difícil saber, però, fins a quin punt hi estan incidint factors d’ordre general com una preparació prèvia insuficient.

Pel que fa a la realització dels Seminaris interns del Departament –una de les senyes d’identitat del mateix i que aquest any han estat a càrrec de Rafael Llorca- cal dir que se’n van fer 19 i que hi van participar professors de vàlua indiscutible com es pot comprovar en l’apartat corresponent d’aquesta Memòria.

En l’àmbit estricte de la recerca, a més de donar compte de l’obtenció del I i II Premio ALdE de Jóvenes Investigadores per part de J.A. Mañez, M.E. Rochina, A. Sanchis, J.A. Sanchis i S. Esteve i d’haver comptat amb la presència de dos il•lustres professors visitants, Dr. Oscar Bajo (Universidad de Castilla-la Mancha) i Dr. Kevin Fox (University of New South Wales), pot considerar-se també com certament satisfactòria.

S’ha produït un notable augment del nombre d’articles publicats en revistes científiques, particularment, en les internacionals, algunes de les quals amb destacats índexs d’impacte. Així mateix, un article de Salvador Gil publicat el 2003 per la European Economic Review apareix el 2004 com a un dels deu articles més citats de la revista. Igualment, ha creixcut substancialment el nombre de llibres i capítols de llibre publicats. Especial esment mereix la publicació del llibre Economia Espanyola i del Pais Valencià, en el que han participat un bon nombre de professors del Departament.

El Director del Departament
Dr. Vicent Soler i Marco.
 


Any 2005

Introducció Memòria d'Investigació del Departament Any 2005

 

Any 2011   

2011 ha estat un any de gran activitat i importants canvis per al Departament d'Estructura Econòmica. Sens dubte, l'esdeveniment més emotiu el va constituir el comiat per jubilació del nostre company Pepe Honrubia, fundador del nostre Departament i mentor de diverses generacions d'economistes. Així mateix, el curs 2011-2012 ens ha portat la contractació de dos nous professors: Gaetano D'Adamo i Fabio Pieri. Ells constitueixen el punt de partida de la nova política de contractació del Departament a través del mercat de treball de Doctors amb la qual pretenem disminuir l'endogàmia i facilitar la internacionalització del cos de professors. Cal assenyalar així mateix que Loles Añón ha obtingut la plaça de professor Titular i que tres companys han rebut les seves acreditacions a càtedra: Rafael Llorca, Paco Requena i Francesc Hernández i un altre la de Titular: Rafa Boix. D'altra banda, durant aquest any diversos membres del nostre Departament han rebut importants nomenaments i distincions: Vicent Soler ha estat elegit degà de la Facultat d'Economia; Ernest Reig ha rebut la medalla de la Universitat de València per la seua trajectòria investigadora; Rafael Lostado ha estat nomenat President de la Societat Espanyola de Sistemes Generals (SESGE) i, finalment, (però no menys important) Andrés Picazo ha estat nomenat pel Ministeri d'Economia i Competitivitat Gestor del Pla Nacional d'I+D en l'àrea d'Economia Aplicada.

Pel que fa a la docència, el Departament ha continuat aplicant la introducció dels plans de Grau i ha anat participant en un nombre creixent de programes de Postgrau. D'especial interès han estat la Summer School, organitzada per Juan Sanchis i les Olimpíades d'Economia, organitzades per Mari Luz Marco i Silvio Esteve. Segons els informes del GADE, aquest any els resultat de l'avaluació docent ens situen prop de la mitjana de la Universitat en els cursos de grau i clarament per sobre de la mitjana en els cursos de postgrau, el que es correspon amb el perfil investigador de nostre Departament. Aquest any la menció especial i incentiu econòmic que concedeix nostre Departament per als professors amb millors resultats en les seves enquestes docents han recaigut en Cristóbal Andrés, Rafa Boix y Vicente Pallardó.

En l'apartat de la investigació, el nostre Departament ha continuat sent un any més molt actiu. Sens dubte, els fets més importants han estat la lectura de les tesis doctorals de les nostres companyes Merche Beltrán i María Molinos. Així mateix, com un indicador de lideratge investigador, cal assenyalar que en el si del nostre departament s'han organitzat dos Workshops: el "III Good times, bad times. Entrepreneuship and the cycle ", que va tenir lloc el 29 de novembre organitzat Juan i Amparo Sanchis, Juan Máñez, Loles Añón i María Rochina, i una nova edició del Worshop INTECO en Integració Econòmica que, com sempre, va tenir lloc la primera setmana de desembre. Així mateix, Vicent Soler i Rafa Boix han format part del Comitè Organitzador del Congrés Europeu de l'Associació Europea de Ciència Regional, que va tenir lloc a Barcelona. Rafael Llorca ha estat coordinador del Comitè Científic de les XII Jornades d'Economia Internacional, que es van celebrar a Castelló el 16-18 de juny passat. Maria Rochina, Amparo Sanchis i Juan Sanchis i Juan Máñez han format part del Comitè Organitzador de les XXVI Jornades d'Economia Industrial i, finalment, Andrés Picazo va formar part del Comitè Científic de la Trobada d'Economia Aplicada que es va celebrar a la Universitat de Huelva durant la primera setmana de Juny.

Durant aquest any, tots els indicadors d'activitat investigadora (publicacions, seminaris, assistència a congressos, etc.) segueixen indicant una progressió positiva. Menció especial mereixen les estades en centres externs, entre les quals destaca el programa d'estades dut a terme pel professor Vicente Esteve a la Universitat de la Llacuna en el marc del Conveni subscrit entre estes universitats, així com les estades realitzades per Juan i Amparo Sanchis a la Universitat d'Edimburg, Paco Requena a la LSE, Francesc Hernández a la Universitat de Califòrnia i Cecilio Tamarit a la Universitat de Göttingen. Així mateix, el Departament està potenciant un programa d'estades d'investigadors visitants que pretén ampliar en el futur pròxim en el marc d'un nou programa de Doctorat i en què han participat els professors Oscar Bajo (UCLM), Carmen Díaz (UCLM), Manuel Salas (Granada), Asier Minondo (Deusto), JA Gómez-Limón(Cordoba), Josep-Lluís Carrión i Silvestre (Barcelona), Felicitas Nowak-Lehmann (Goettingen) i Marisú Prats (Murcia).

Finalment, s'ha consolidat la nova sèrie de documents de treball del Departament, el que ha permès un millor posicionament d'este en la sèrie Edirc de REPEC. De fet, actualment el Departament se situa en el lloc 27 entre tots els centres d'investigació d'Espanya en Economia i en el segon lloc entre els Departaments de l'Àrea d'Economia Aplicada després de la Universitat de Autònoma de Barcelona.

Les dades anteriors no fan sinó mantenir la nostra il•lusió i compromís per un ensenyament públic de qualitat.

Cecilio Tamarit, Director

València, maig 2011.