Logo de la Universitat de València Logo Departament de Química Analítica Logo del portal

El grup de recerca MINTOTA està parcialment finançat per la Generalitat Valenciana dins del projecte de recerca PROMETEO/2012/045, titulat "Desenvolupament de noves estratègies per al disseny de dispositius d'anàlisi in situ"

Des de la seva creació el 1988, el nostre grup de recerca ha introduït nous conceptes de calibratge, exactitud i qualitat dels resultats analítics, anàlisi multiresidu, extracció en fase sòlida, cromatografia líquida convencional i multidimensional i cromatografia líquida capil · lar. També hem incorporat la derivatització en línia mitjançant sistemes cromatogràfics de columnes acoblades i l'estudi de la formació de derivats en SPME en fibra. S'han estudiat diverses configuracions de columnes capil · lars acoblades i de microextracció en fase sòlida en tub que possibiliten la preconcentració en línia, processant volums fins d'1 ml, optimitzant l'anàlisi de screening. S'ha proposat la derivatització en línia per muntatges SPME en tub-HPLC i s'han desenvolupat procediment miniaturitzats de MSPD per bioindicadors. En els sistemes analítics desenvolupats, la manipulació de la mostra, separació i detecció s'integren en un únic instrument. La investigació pretén respondre a la demanda actual de procediments d'anàlisi ràpids, de costos adequats i nets. S'estan desenvolupant noves estratègies que incorporen nous nanomaterials.


Es persegueixen tant objectius instrumentals (estudi de diferents muntatges mixtes o no de columnes acoblades o incorporant la microextracció en tub) com analítics (tipus d'informació necessària, característiques de la mostra, tipus d'analits i concentració present, espècies que originen la detecció, quiralitat ). S'ha abordat la resolució de nombrosos problemes analítics en diferents àrees de recerca, fonamentalment mediambiental, clínic-farmacològica, toxicològic, drogoaddicció i industrial.


Aquesta tasca s'ha desenvolupat en el marc de diferents projectes d'investigació subvencionats per organismes públics, i ha comptat amb la participació d'investigadors procedents d'altres universitats i centres de recerca, becaris, estudiants Erasmus, etc. El treball realitzat s'ha plasmat en publicacions en revistes científiques de prestigi internacional, ponències en congressos, tesis, projectes fi de llicenciatura i de màster, etc. Així mateix, ha donat lloc a diferents activitats de transferència de coneixement amb empreses, organismes públics i centres d'investigació.

Enllaç a la web