Logo de la Universitat de València Logo Departament de Sociologia i Antropologia Social Logo del portal

Instància per a estudiants estrangers de doctorat

SOLICITUD DE ACCESO A ESTUDIOS DE DOCTORADO PARA ESTUDIANTES CON LICENCIATURA EXTRANJERA

APELLIDOS: NOMBRE:
NATURAL DE: PROVINCIA:
PAÍS:

DNI / PASAPORTE:

DOMICILIO
CALLE/PLAZA: Nº: PUERTA C.P.:
LOCALIDAD: PROVINCIA:
PAÍS:

TELÉFONO: FAX: E.M.:

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN (*)
CALLE/PLAZA: Nº: PUERTA C.P.:
LOCALIDAD: PROVINCIA:

PAÍS:
TELÉFONO: FAX: E.M.:

Licenciado en: por la Universidad:
País:

EXPONE: Que deseando realizar los estudios de Doctorado para obtener el título de Doctor por la Universitat de València y aportando la documentación que indica la normativa.

SOLICITA: a V.E.M. el acceso a un Programa de Doctorado.

En _____________________ de ______________ de _____

Firmado:

(*) Cumplimentar cuando el domicilio sea diferente del habitual.

---------------------------------------------------------------------
EXCMO. Y MAGFCO. SR. RECTOR DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
Servei d´Estudiants. Negociat de Tercer Cicle.
Apdo. Correos 22085. Blasco Ibañez, 13 -46071 Valencia- (España)
Tel. 34-96-3983006 - Fax. 34-96-3864117
e-mail:doctorado@uv.es - web: http//sestud.uv.es

Normativa per a estudiants estrangers en la Universitat de València

DISPOSICIÓ ADDICIONAL PRIMERA
Els estudiants amb estudis estrangers no convalidats es regiran pel que disposa la disposició addicional primera del RD 778/1998 i hauran de presentar abans del 15 de juny del curs previ al seu accés als estudis de tercer cicle la documentació següent:
Instància, segons el model oficial, adreçada al Rectorat de la Universitat.
Títol de llicenciat o nivell acadèmic equivalent.
Certificat d´estudis en què consten les assignatures cursades i les qualificacions obtingudes.
Tota aquesta documentació, original o fotocòpia compulsada, haurà d´estar legalitzada per via diplomàtica i amb la corresponent traducció, realitzada per un traductor jurat, i es presentarà en el Negociat de Tercer Cicle de la Universitat.
Els documents que estiguen segellats amb la "postil.la de la Haia" (Conveni de la Haia de 5 d´octubre de 1961) no necessiten legalització per via diplomàtica.
Una vegada resolta per la Comissió de Doctorat la possibilitat o no d´accés als estudis corresponents, l´interessat haurà de demanar l´admissió en el programa de doctorat de la seua elecció durant la primera quinzena de juliol. La sol.licitud d´admissió al departament s´haurà de sotmetre als criteris de valoració de mèrits establerts per a tots els estudiants.
Els estudiants procedents de països de llengua no hispana hauran de justificar documentalment, mitjançant certificat expedit per organisme oficial, el coneixement d´una de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana. El nivell acreditat haurà de ser, almenys, equivalent al nivell bàsic del DELE (diploma d´espanyol com a llengua estrangera).