Logo de la Universitat de València Logo Departament de Teoria de l'Educació Logo del portal

El Grup d’Investigació sobre Sostenibilitat i Educació Superior es un equip pluridisciplinar i pluridepartamental que va començar a investigar en l’ any 2003 amb un primer Projecte titulat “Ambientalització Curricular en la Universitat de València (ACUVEG)” finançat per la Generalitat Valenciana (2004-05). Va seguir desenvolupant el Projecte finançat pel Ministeri d’Educació i Ciència “Ambientalització Curricular en les Titulacions de Mestre d’Educació Infantil i Primària de la Universitat de València” (2007-2010). Actualment està desenvolupant el Projecte finançat pel Ministeri d´Educació i Ciència "Introducció a la Sostenibilitat en els plans de Grau: revisió de les competències bàsiques per a la sostenibilitat en les Guíes Docents; desenvolupament i avaluació" (2011-2013).
Per aclarir els conceptes donem algunes definicions: Entenem per “Ambientalització Curricular” l’ introducció de criteris de sostenibilitat en els continguts dels programes universitaris; suposa incloure en els plans d’estudi els conceptes i procediments que permeten comprendre la complexitat de les interrelacions entre l’ activitat humana i el medi ambient natural i sociocultural, des de referents socials i ètics de solidaritat (intra i intergeneracional); implica integrar el factor ambiental en l’activitat professional des de criteris ètics de responsabilitat cap al medi ambient. L’objectiu general és contribuir a la sostenibilitat formant professionals que puguen encarar el repte que suposa un desenvolupament sostenible. Encara que inicialment ens referíem a Ambientalització Curricular, actualment ha canviat la denominació a introducció de la Sostenibilitat en els currículums ja que inclou ja en la mateixa paraula ,a més dels aspectes ambientals, els socials i els econòmics
Entenem per “Desenvolupament Sostenible”, la relació existent entre els sistemes dinàmics de l’economia humana, les interaccions entre les diferents persones, grups i països, i el medi ambient; en la qual, per una banda, la vida humana puga continuar indefinidament, els essers humans puguen prosperar i les cultures es puguen desenvolupar; i per altra banda, els efectes de la activitat humana es puguen mantenir en uns límits que no destrueixin la biodiversitat i el sistema ecològic que sosté la vida (Goodland, R. 1997)
El procés d’implantació dels nous plans d’estudi i el procés d’innovació educativa lligada a la Convergència Europea de l’Educació Superior és una conjuntura idònia per a desenvolupar els principis continguts en el document Copernicus Guidelines for Sustainable Development in the European Higher Education Area: how to incorporate the principles of sustainable development into the Bologna Process, tal i com ho fa la Xarxa Europea d’Universitats Copernicus Campus; document que es el referent per a l’ inclusió del desenvolupament sostenible en les diferents titulacions universitàries a través de la inclusió de competències bàsiques per a la sostenibilitat.

Enllaç a la web