University of Valencia logo Logo Doctoral programme in Education Logo del portal

Documentació pròpia del programa de doctorat

DOCUMENTACIÓ QUE S'HA DE PRESENTAR DAVANT LA COMISSIÓ ACADÈMICA DEL PROGRAMA DE DOCTORAT

Document de Compromís Doctoral

Pla d'Investigació (Estudiants 1r. any)

Informe Anual Pla d'Investigació (Estudiants 2on. any i succesius)

Document d'Activitats (Estudiants 1r. any)

Document d'Activitats (Estudiants 2on. any i succesius)


MODELS DE LES DIFERENTS SOL.LICITUDS QUE ES PRESENTEN DAVANT LA COMISSIÓ ACADÈMICA DEL PROGRAMA

Renúncia direcció i/o tutorització tesi

Sol·licitud suspensió temporal

Sol·licitud ampliació suspensió temporal

Sol·licitud pròrroga dipòsit tesi

Sol·licitud pròrroga excepcional dipòsit tesi

Sol·licitud canvi títol del projecte de tesi (Aquest tràmit és imprescindible si s’ha realitzat qualsevol tipus de canvi. La no presentació d’aquesta sol·licitud, i la  seua aprovació per la Comissió Acadèmica del Programa, impossibilitarà la realització del dipòsit de la tesi)