Logo de la Universitat de València Logo Doctorat en Ciències de l'Alimentació Logo del portal

Requisits d'accés :

Com a requisit general d'accés hauran d'estar en algun dels supòsits de l'article 6 del RD 99/2011 o de la disposició addicional segona del Reglament esmentat .

Criteris específic d'admissió:

Perfil d'ingrés recomanat

Aquest programa està dirigit a aquelles persones que desitgen formar-se com investigadors en el camp de les Ciències dels aliments. El programa està orientat al desenvolupament de les capacitats necessàries per dur a terme investigacions i exercir carreres docents d'alta qualitat.
A més , el / la estudiant haurà de demostrar el domini de les llengües en què s'imparteix la docència en el període de formació del Programa de Doctorat ( espanyol ).
El perfil d'ingrés recomanat consisteix en aquells estudiants que hagin finalitzat estudis reglats que donen accés al programa de doctorat en el seu període de formació, en alguna de les especialitats relacionades amb :

  • Qualitat i Seguretat Alimentària
  • Nutrició

El Màster en Qualitat i Seguretat Alimentària de la UV constitueix la via d'accés més recomanable per als estudiants d'aquest programa de doctorat, garantint els coneixements previs necessaris. No obstant això , no constitueix la via exclusiva d'entrada , considerant altres estudis universitaris realitzats o l'experiència
professional adquirida anteriorment que hagin proporcionat als estudiants coneixements avançats sobre algunes de les temàtiques relacionades amb les ciències dels aliments com Nutrició, Dietètica, Dietoteràpia, Bromatologia, Tecnologia dels Aliments, Biotecnologia dels Aliments, Toxicologia Alimentària, Gestió de qualitat alimentària , higiene dels aliments , etc . que proporcionin a l'estudiant en matèries de ciències de l'alimentació les siguientescapacidades i competències :

  •  Capacitats i habilitats genèriques com són la d'analitzar , avaluar i sintetitzar idees noves i complexes d'una manera crítica , incloent la via investigadora , la creadora a partir de dissenys innovadors i la integradora de coneixements de disciplines tecnològiques diverses, així com el desenvolupament autònom del seu propi aprenentatge i la seva implicació en un entorn de treball en equip .
  •  Competències específiques relacionades amb l'adquisició de coneixements avançats i qualificació en l'aplicació tecnològica en l'àmbit del disseny , anàlisi , control de qualitat i seguretat alimentària amb un enfocament investigador en el camp de la ciència dels aliments i per a la realització dels estudis de doctorat , com : saber avaluar la influència dels components dels aliments en la qualitat dels mateixos , gestionar la metodologia estadística i saber analitzar problemes . Tenir coneixements sobre els procediments reglamentaris en la gestió de la qualitat alimentària i capacitat per adaptar els processos relacionats amb els aliments a les normes vigents d'higiene dels aliments i sistemes de gestió de qualitat , posseir habilitat en les tècniques i mètodes d'anàlisi per avaluar diferents aspectes de la seguretat dels aliments . Conèixer bases científiques de la nutrició i manejar amb destresa les eines necessàries per avaluar els hàbits alimentaris per a tècniques , estratègies i models d'intervenció nutricional en les situacions fisiològiques especials , així com en les patologies més prevalents o relacionades amb l'alimentació amb capacitat de reconèixer les necessitats nutricionals de determinades col · lectivitats .

Estudiants amb neccesitats educatives especials:

Pel que fa als sistemes i procediments d'admissió adaptats als / les estudiants amb necessitats educatives especials, la Universitat de València disposa de la Unitat per a la Integració de Persones amb Discapacitat (UPD), que vetlla pel respecte al principi d'igualtat d'oportunitats i la no discriminació i que dóna suport al col·lectiu d'estudiants amb necessitats educatives especials.