Logo UVGrau en Ciències GastronòmiquesFacultat de Farmàcia Logo del portal

Sol·licitud

El/l'alumne/a haurà de presentar la sol·licitud per mitjà d'instància de reconeixement en la Secretaria del centre, durant el període de matrícula, adjuntant certificat acadèmic oficial de notes i els programes de les assignatures, segellats pel centre i el pla d'estudis de la Titulació.

Resolució

El/la  Degà/a o director/a, amb un informe previ de la Comissió Acadèmica del títol, resoldrà en el termini d'un mes, si no, s'entendrà desestimada la petició.

Taxa

D'acord amb la modificació del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, per la incorporació de crèdits convalidats per estudis o activitats realitzades en qualsevol centre universitari s'haurà d'abonar un 25% del preu establert per a cada crèdit en la titulació corresponent.

Aquesta taxa també afectarà a totes les sol·licituds de convalidació de lliure elecció que es realitzen a partir del curs 2012-2013.

Text de l’article 16 de la Llei 9/2011 de 26 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat que modifica l'apartat 2 de l'article 143 del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat:

“Dos. Els alumnes que obtinguen la convalidació de cursos complets o d'assignatures, o la convalidació, el reconeixement o la transferència de crèdits per estudis o activitats realitzades en qualsevol centre universitari, pagaran a la universitat el 25 per 100 de les taxes establides en els epígrafs de la tarifa relativa a “Activitat Docent” que siguen aprovats pel Consell, d'acord amb l'article 150, apartat dos, d'esta llei. Igualment, es pagarà el 25 per 100 del preu de la matrícula corresponent a crèdits de lliure elecció o d'activitats universitàries contemplades en l'article 12.8 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'establix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, quan la universitat, a sol·licitud de l'alumne, els reconega com a crèdits d'esta naturalesa. La resta de les taxes es pagaran íntegrament.»

 

 

Transferència

La transferència de crèdits consisteix a incloure, en els documents acadèmics oficials de l’estudiant, la totalitat dels crèdits obtinguts en ensenyaments oficials anteriors i que no hagen conduït a l’obtenció d’un títol oficial.
Els mòduls, les matèries o les assignatures transferides no es tindran en compte per calcular la baremació de l’expedient.
La transferència no s’aplicarà en cas de simultanejar estudis llevat que renuncie a la simultaneïtat per abandó de dits estudis.

Reconeixement d'estudis superiors oficials universitaris

El reconeixement de crèdits consisteix a acceptar, per part de la Universitat, els crèdits cursats en ensenyaments oficials d’aquesta o altra universitat perquè computen en altres ensenyaments distints a l’efecte d’obtenir un títol oficial. Regles bàsiques de reconeixement:

  1. Almenys 36 crèdits corresponents a matèries de formació bàsica, si la titulació de destinació pertany a la mateixa branca que la d’origen.
  2. Altres crèdits corresponents a matèries de formació bàsica pertanyents a la branca de destinació.
  3. Tots els altres crèdits sempre que hi haja adequació entre les competències i els coneixements entre les matèries d’origen i les que configuren la titulació de destinació.
  4. En cap cas es reconeixeran els crèdits corresponents als treballs de fi de grau i màster.

En cas de crèdits obtinguts en estudis oficials d'ordenacions anterios, es tindran en compte les taules d'adaptació de les assignatures d'aquests plans d'estudis amb les assignatures dels nous plans d'estudis.

Reconeixement d'estudis superiors oficials no universitaris

Podran ser reconeguts crèdits cursats en altres ensenyaments superiors oficials no universitaris, en la formació professional de grau superior i en programes de mobilitat, tant nacionals com internacionals. Recentment s'ha signat el Conveni de col·laboració entre la Generalitat, a travès de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport i les cinc universitats públiques valencianes per a determinar les correspondències entre el títols de tècnic/a superior de Formació Professional impartits en la CV i els títols universitaris de grau impartits, així com el reconeixement de crèdtis ECTS entre els títols esmentats: es convalidaran un mínim de 30 crèdits en el graus recollits en el Annex I del Conveni. Consulta aqueste i la web dels centres implicats. A mesura que es vagen signant convenis amb la resta de graus, se'ls donarà publicitat.

D'altra banda, l’experiència laboral i professional acreditada, i els ensenyaments universitaris no oficials podran ser reconeguts sense que superen, de forma conjunta, el 15% del total de crèdits que constituïsca el pla d’estudis.  Encara que, el reconeixement de crèdits procedents de títols propis, excepcionalment, podrà superar aquest percentatge o, si escau, ser reconegut, en la seua totalitat sempre que el corresponent títol propi haja estat extingit i substituït per un títol oficial.
També es poden reconèixer com a crèdits optatius de la titulació, fins un màxim de 6, per participació dels estudiants en activitats universitàries culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació.

Procediment

Els procediments de transferència o reconeixement els ha d’iniciar l’alumne/a amb la presentació de la corresponent sol·licitud en la secretaria del seu centre.

Resolució

El/la degà/na o director/a, previ informe de la Comissió Acadèmica de Títol , resoldrà en un termini màxim d'un mes, si no, s’entendrà desestimada la petició.

Taxes

Per l’estudi de les sol·licituds i la incorporació a l’expedient dels crèdits reconeguts, s’aplicaran les taxes establertes per la Generalitat Valenciana per a cadascun dels supòsits.

Normativa Reguladora