Logo UVGrau en Comunicació AudiovisualFacultat de Filologia, Traducció i Comunicació Logo del portal

Sol·licitud, documents i presentació

Les instruccions pròpies, els requisits, oferta de treballs, procediment per a la realització i per a la presentació caldrà adreçar-se a la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació.

El Treball de Fi de Grau consisteix en el desenvolupament autònom per part de l’estudiant d’un projecte sota la dirección d’un professor tutor, la realització del qual té la finalitat d’afavorir que l’estudiant integre els continguts formatius rebuts durant els seus estudis i assegurar l’adquisició de les competències associades a la titulació.


En cada titulació existeix una comissió de Treball de Fi de Grau que té, entre d’altres, la missió d’elaborar les instruccions necessàries per a l’organització i desenvolupament d’aquesta matèria.

En el Grau en Comunicació Audiovisual el Treball de Fi de Grau és una matèria de 12 crèdits ECTS.

El Treball de Fi de Grau està regulat pel Reglament de Treball de Fi de Grau de la Universitat de València.