Logo UVGrau en Comunicació AudiovisualFacultat de Filologia, Traducció i Comunicació Logo del portal

Informació General del Programa Erasmus Estudis

Informació Erasmus Estudis per al curs 2024-2025

Setmana Internacional

Del 6 al 10 de novembre de 2023 tindrà lloc la XXI Setmana Internacional de la Universitat de València. Durant aquesta setmana el Servei de Relacions Internacionals  i Cooperació, amb la col·laboració de totes les Facultats i Escoles de la Universitat, donarà a conèixer a tots els estudiants i les estudiantes els programes d’intercanvi per a fer estades a l´estranger al curs 2024-2025.

Amb aquesta iniciativa es pretén promoure que els nostres estudiants realitzen una estada a Europa (mitjançant el Programa Erasmus Estudis), a altres continents (mitjançant el Programa Internacional) o a Espanya (Programa SICUE). També s'informarà al voltant del Programa Erasmus Pràctiques.

Beques económiques

La dotació de beques econòmiques per a les mobilitats varia cada any. A efectes informatius es poden consultar les ajudes del curs 2023/2024 a l'apartat "Beques i Dotació Econòmica" de la nostra web.

Entre altres objectius, el programa pretén millorar en qualitat i reforçar les competències lingüístiques dels estudiants. Per a açò, ha previst una sèrie de mesures com a cursos en línia d'idiomes per a estudiants o la realització d'una prova d'avaluació no vinculant abans i després de l'estada Erasmus.

Requisits per participar en el programa Erasmus Estudis

  • Ser nacional d´algun dels països participants en el programa Erasmus+ (els estats membres de la Unió Europea, Islàndia, Liechtenstein, Noruega, Turquia, Macedònia del Nord i Sèrbia). També podran participar els nacionals d'altres països si estan en possessió d'un permís de residència vàlid per a residir en Espanya durant el període de realització de la mobilitat.
  • Estar matriculat/da en estudis oficials de grau de la Universitat de València, tant en el moment de realitzar la sol·licitud com durant el període d’estada en la universitat de destí. Ha de ser el mateix grau.
  • Tenir superats 42 crèdits en el corresponent pla d’estudis, a la finalització del curs acadèmic anterior al de la convocatòria.
  • No ser beneficiari en el curs 2024/2025 d'un altre programa de mobilitat de la Universitat de València (SICUE, Programa Internacional o Mobilitat Lliure), excepte el programa Erasmus Pràctiques. En aquest últim cas, sempre que la mobilitat es realitze en un període temporal diferent.
  • A banda dels requisits generals, els sol·licitants hauran de complir els requisits específics de les destinacions que sol·liciten, tant en el moment de realitzar la sol•licitud, com durant el curs 2024/2025.
  • Si escau, complir amb els requisits específics de centre o titulació.
  • Acreditar el nivell d’idioma i ser acceptat per la institució de destinació. Requisit lingüístic Erasmus Estudis.
  • Els estudiants i les estudiantes poden ser Erasmus més d'una vegada sempre que no superen, en el seu conjunt, els 360 dies en grau. En els graus de Farmàcia, Medicina i Odontologia, el límit es de 24 mesos en estudis de Grau però cada estada no podrà superar els 360 dies.

Criteris de selecció

En el programa Erasmus Estudis, les sol·licituds s'ordenen d'acord amb els criteris que estableix la Comissió de Mobilitat de cada Centre. Es poden consultar en l'annex III de la convocatòria.

Aquests criteris sempre tindran en compte la nota mitjana de l'expedient acadèmic del curs 2022-2023 i la participació en el programa de mentors d'estudiants entrants. 

Possibles destinacions i durada de l'estada

Les mobilitats es concediran per a la realització d’estades d´acord amb la durada que figura en l´acord bilateral de mobilitat entre la Universitat de València i la universitat de destinació. Aquest durada es pot consultar en l´oferta de destinacions per titulació del Portal Serveis Estudiant. Hi ha estades de 1r quadrimestre, 2n quadrimestre o curs complet. 

Coordinadors i cordinadores de titulació

Són els professors que assessoren els estudiants de mobilitat entrant i ixent per a redactar el contracte d'estudis, realitzar l'equivalència de notes i prestar assistència acadèmica.

Coordinadors i coordinadores de centre

Cada Facultat compta amb un Coordinador de Centre. Normalment és el vicedegà de relacions internacionals. És el màxim responsable de cada Facultat en assumptes de mobilitat.