Logo UVGrau en DretFacultat de Dret Logo del portal

Branca de coneixement: Ciències socials i jurídiques

Centre on s'imparteix: Doble Grau en ADE i Dret

Nombre de crèdits del títol: 370,5

Matèries formació bàsica: 67,5

Matèries obligatòries: 267

Matèries optatives: 6

Pràctiques externes: 20

Treball fi de grau: 10

Codi titulació: 1921

Tipus d'ensenyament: Presencial

Cursos: 5

Places de nou ingrés: 100

Professions regulades per a les quals capacita el títol: No procedeix

Llengües utilitzades al llarg del procés formatiu: ------

Nombre mínim de crèdits de matrícula per estudiant: ------

President/a de la Comissió Acadèmica del Títol (CAT) Forés Conchell, Dolores

Coordinador/a de la titulació Soler Movilla, Ángeles

Coordinador/a de pràctiques externes Rico Belda, Paz

Coordinador/a de mobilitat Lois Caballé, Ana Isabel

Interès acadèmic, científic o professional:

El doble grau en ADE i en Dret proporciona la formació, els coneixements i la metodologia necessaris en ambdós camps. D’una banda forma professionals capaços de realitzar tasques de gestió, assessorament i avaluació en les organitzacions productives. Aquestes tasques es poden desenvolupar en l’àmbit global de l’organització o en qualsevol de les àrees funcionals: producció, recursos humans, finances, comercialització, inversió, administració o comptabilitat. I de l’altra proporciona una formació jurídica bàsica que comprèn tant els coneixements teòrics sobre la legislació com les eines metodològiques necessàries per poder interpretar-la i aplicar-la.
 

Informacions pràctiques:

La planificació d’aquests estudis permet obtenir els grau en ADE i en Dret en un total de cinc cursos. L’estudiantat cursa ADE amb l’itinerari Jurídicoempresarial i Dret amb l’itinerari Econòmic. En cas que s’abandone el programa de doble titulació i es vulga continuar amb un dels dos graus, l’estudiantat pot triar en quin dels dos continua. En 5è curs hi ha dos grups, A i B. Cada grup concentra les pràctiques externes en un dels quadrimestres i així es facilita l’eixida dels estudiants que vulguen fer un intercanvi Erasmus.