Logo UVGrau en DretFacultat de Dret Logo del portal

L’objectiu del Programa Entreiguals és facilitar la incorporació d’estudiants de nou ingrés i acompanyar la integració d'estudiants incoming. Els mentors i les mentores, en coordinació amb el professorat tutor del seu centre, desenvolupen les accions previstes per a promoure una integració acadèmica, personal i social dels nous estudiants tant en el seu centre com en el conjunt de la Universitat.

Enllaç al programa Entreiguals