Logo UVGrau en DretFacultat de Dret Logo del portal

Adaptació a graus

Si eres un estudiant amb estudis iniciats i no finalitzats en una titulació declarada a extingir (diplomatura, enginyeria tècnica, enginyeria i llicenciatura)

Pots adaptar el teu expedient de manera que les assignatures ja superades es transformen en les assignatures corresponents en el nou grau, segons unes "Regles d'adaptació" que estableixen les equivalències entre unes i altres.
S'ha establert una taula d'adaptacions integrada per les diferents regles entre les assignatures de l'actual grau i les de la titulació de la qual prové.

Quan una assignatura en origen es correspon amb una assignatura en destinació, es manté la mateixa qualificació.
Quan en origen intervé més d'una assignatura, la qualificació en destí serà la mitjana ponderada. En el cas que una de les d'origen siga matrícula d'honor, només es podrà mantindre en destinació si la mitjana ponderada és igual o superior a 9,00.
Quan els estudiants demanen l'adaptació als nous estudis de Grau, s'utilitzarà la taula d'equivalències al títol de Grau corresponent que es presenta a continuació, respectant en tot cas les quatre convocatòries d'exàmens que marca la normativa.

Taula d'equivalències per a l'adaptació als estudis de Grau

Llicenciat en Dret (Pla 2001)

Titulació anterior Caràcter Caràcter Grau
Dret Civil I Troncal Formació bàsica Dret civil I
Dret Constitucional I Troncal Formació bàsica Dret constitucional I
Teoria del Dret Troncal Formació bàsica Teoria del dret
Història del Dret Espanyol Troncal Formació bàsica Història del dret
Economia Política i Hisenda Pública Troncal Formació bàsica Economia política
Dret Romà Troncal Formació bàsica Dret romà
Dret Eclesiàstic de l'Estat Troncal Formació bàsica Dret eclesiàstic de l'estat
Institucions del Dret Comunitari Troncal Formació bàsica Institucions jurídiques de la Unió Europea
Dret Administratiu I Troncal Obligatori Dret administratiu I
Dret Penal I Troncal Obligatori Dret penal I
Dret Internacional Públic Troncal Obligatori Dret internacional públic
Dret Civil II Troncal Obligatori Dret civil II
Dret Constitucional II Troncal Obligatori Dret constitucional II
Dret del Treball I Troncal Obligatori Dret del treball I
Dret Mercantil I Troncal Obligatori Dret mercantil I
Introducció al Dret Processal Troncal Obligatori Dret processal I (Introducció)
Dret del Treball II Troncal Obligatori Dret del treball II
Dret Administratiu Il Troncal Obligatori Dret administratiu II
Dret Penal II Troncal Obligatori Dret penal II
Dret Civil III Troncal Obligatori Dret civil III
Dret Processal II Troncal Obligatori Dret processal II
Dret Financer i Tributari I Troncal Obligatori Dret financer i tributari I
Dret Internacional Privat Troncal Obligatori Dret internacional privat
Dret Mercantil II Troncal Obligatori Dret mercantil II
Dret Civil IV Troncal Obligatori Dret civil IV
Dret Financer i Tributari II Troncal Obligatori Dret financer i tributari II
Pràctica Tributària Optatiu Obligatori Pràctica tributària
Dret Processal III Troncal Obligatori Dret processal III
Filosofia del Dret Troncal Obligatori Filosofia del dret
Comptabilitat per a Juristes Optatiu Optatiu Introducció a la comptabilitat
Comptabilitat Financera Optatiu    
Dret del Mercat Financer (Banca, Borsa i Assegurances) Optatiu Optatiu Banca, Bossa i Segurs
Dret de la Competència i dels Béns Immaterials Optatiu Optatiu Dret de la competència
Dret de la Seguretat Social Optatiu Optatiu Seguretat social
Dret Penal Econòmic i de l'Empresa Optatiu Optatiu Dret penal, econòmic i de l'empresa
Dret Tributari de l'Empresa Optatiu Optatiu Fiscalitat de l'empresa
Protecció del Consumidor Optatiu Optatiu Dret dels consumidors
Garanties del Crèdit Optatiu Optatiu Garanties del crèdit
Dret de Danys Optatiu Optatiu Dret de danys
Dret Electoral Optatiu Optatiu Dret electoral
Institucions Polítiques de la Comunitat Valenciana Optatiu Optatiu Dret autonòmic valencià
Dret Constitucional Comparat Optatiu Optatiu Dret constitucional comparat
Dret Urbanístic Optatiu Optatiu Dret urbanístic
Dret del Medi Ambient Optatiu Optatiu Dret del medi ambient
Dret del Comerç Internacional Optatiu Optatiu Dret del comerç internacional
Règim Jurídic de la Nacionalitat i Estrangeria Optatiu Optatiu Nacionalitat i estrangeria
Dret Internacional dels Drets Humans Optatiu Optatiu Dret internacional humanitari
Causes Matrimonials Optatiu Optatiu Causes matrimonials canòniques
Dret Matrimonial Canónico Optatiu    
Procés Laboral Optatiu Optatiu Procés laboral
Drets Humans Optatiu Optatiu Drets humans
Perspectives Romanístiques davant de la Unificació del Dret Civil Europeu Optatiu Optatiu Dret romà i la unificació del dret europeu
Història dels Codis i de les Constitucions Optatiu Optatiu Història dels codis i de les constitucions
Penologia i Dret Penitenciari Optatiu Optatiu Dret penitenciari