Logo UVGrau en Enginyeria Electrònica IndustrialEscola Tècnica Superior d'Enginyeria Logo del portal

Perfil d'ingrés recomanat

L'ordre de 25 de novembre de 1999, relaciona cadascuna de les vies d'accés que componen les Proves d'Accés a la Universitat amb titulacions universitàries oficials. L'elecció per part de l'estudiant de la modalitat de batxillerat que va a cursar, li donarà preferència en el nombre de titulacions universitàries a les quals podrà optar una vegada superada la Prova d'Accés a la Universitat.

Per a accedir al Grau en Enginyeria Electrònica Industrial és convenient que el/l'estudiant haja cursat el Batxillerat de Ciència i Tecnologia, havent cursat Física, Matemàtiques i Química per a facilitar una transició suau al Grau. D'igual manera per als/les estudiants dels cicles formatius superiors de Formació Professional, el nivell inicial de Física, Quimica i Matemàtiques està adaptat a ells. Cas de ser necessari, s'oferiran cursos de reforç per als/les estudiants de nou ingrés que necessiten coneixements previs de Física, Química i/o Matemàtiques per a poder incorporar-se adequadament als estudis de grau.

El perfil de l'estudiant que millor s'adapta a aquesta titulació inclouria com a aspectes destacats:

  • Interès pels processos industrials
  • Ment pràctica i resolutiva
  • Capacitat d'abstracció i de resolució de problemes.
  • Capacitat d'adaptació a canvis