Logo UVGrau en Enginyeria Electrònica IndustrialEscola Tècnica Superior d'Enginyeria Logo del portal

L'import de la matrícula s'estableix cada any per la Generalitat Valenciana, i està en funció de:

 1. el número de crèdits
 2. el grau d'experimentalitat de la titulació
 3. altres taxes administratives que s'hagen d'aplicar (carnet, obertura d'expedient, etc). Quan l'alumne es matricule d'assignatures soltes o per crèdits, l'import total de la matrícula, per la totalitat d'apartats de la tarifa, no podrà ser inferior a 300 euros. No obstant això, esta quantia mínima no s'aplicarà si l'alumne per a acabar els seus estudis té pendents un nombre d'assignatures o de crèdits el total dels quals no supere esta quantitat mínima.

Els preus públics i drets els fixarà la comunitat autonòma, dins dels límits que establica la Conferència General de Política Universitària, que estaran relacionats amb els costos de prestació del servei, en els termes següents:

 • Els preus públics cobriran entre el 15 per 100 i el 25 per 100 dels costos en primera matrícula
 • Entre el 30 per 100 i el 40 per 100 dels costos en segona matrícula
 • Entre el 65 per 100 i el 75 per 100 dels costos en la tercera matrícula
 • Entre el 90 per 100 i el 100 per 100 dels costos a partir de la quarta matrícula

Els imports de la primera, segona i succesives matrícules es poden consultar en el Decret 118/2023, de 4 d'agost, del Consell, pel qual es fixen les taxes a satisfer per la prestació de servicis acadèmics universitaris per al curs 2023/2024.

Les exempcions i bonificacions son les següents:

 1. Becaris

No s'efectua el pagament de la matrícula (taxes acadèmiques per activitat docent) fins que no siga denegada, només s'emet un rebut de becari que inclou les taxes administratives, i si escau, l'import de segones i posteriors  matrícules que no estiga cobert per la beca. En el moment de la matrícula, es triarà la forma i terminis de pagament, per al cas que la beca no siga concedida. No obstant açò, recorda que pot cobrar-se la matrícula si es comprova l'incompliment dels requisits acadèmics. 

 1. Matrícula d’honor en crèdits

L'obtenció de matrícula de honor, en una o diverses assignatures corresponents a uns mateixos estudis, donarà lloc en el curs immediat posterior a una bonificació en la matrícula del dit any equivalent a l'import del nombre d'estes assignatures. En el cas dels ensenyaments estructurats en crèdits, la bonificació s'efectuarà sobre el mateix nombre de crèdits que componen la matèria en què s'haja obtingut la matrícula d'honor.

Matrícula d'honor en batxillerat/premi extraordinari de batxillerat

Els alumnes amb matrícula d’honor en l’avaluació global de l'etapa educativa de Batxillerat o amb premi extraordinari en el Batxillerat gaudiran, durant el primer any i per una sola vegada, d’exempció del pagament de les taxes de matrícula, només s'abonen les taxes administratives.

 1. Família nombrosa i familia monoparental

Els alumnes membres de famílies nombroses gaudiran dels beneficis fiscals següents:

 • De categoria especial: Exempció total del pagament de les taxes.
 • De categoría general: Bonificació del 50%
 1. Víctimes de bandes armades i elements terroristes. Gaudiran d'exempció total del pagament de les taxes els estudiants/tes que hagen sigut víctimes, així com els seus cònjuges no separats legalment i fills.

 2. Víctimes d'actes de violència de gènere. Gaudiran d'exempció total del pagament de les taxes les estudiants que hagen sigut víctimes, així com els seus fills i filles a càrrec menors de 25 anys.

 3. Estudiants/tes amb discapacitat. Exempció total del pagament de les taxes regulades en el present capítol els subjectes passius afectats per una discapacitat igual o superior al 33% i equiparats.

 4. Estudiantat que haja estat subjecte al sistema de protecció de menors o al sistema judicial de reeducació en algun període dels tres anys anteriors a la majoria d'edat.
 5. Estudiantat que estiga en situació d'exclusió social.

Forma i terminis del pagament

En la Universitat de València hi ha dues modalitats de pagament:

 • Domiciliació bancària: en qualsevol banc o caixa d'estalvis de l'estat espanyol. S'han de donar les dades bancàries en el moment de realitzar la matrícula,  i posteriorment aportar el document de domiciliació en la secretaria del teu centre.
 • Targeta de crèdit: el pagament es farà en la plataforma de pagament "online" de la seu electrònica. L'estudiant rebrà avís per qualsevol dels mitjans electrònics disponibles: correu electrònic, aplicació de mòbil i Secretaria Virtual, i podrà consultar el rebut emès i abonar-ho.

Per a ambdues formes de pagament es pot triar el nombre de terminis:

1. Càrrec en compte en un sol pagament.

2. Càrrec en compte en dos pagaments.

3. Pagament fraccionat en huit mensualitats.

Consulta el calendari de terminis d'emissió de rebuts

Cal tenir present aquestes dates per a evitar l'anul·lació de la matrícula per impagament.

Els terminis de pagament fixats són improrrogables.

Conseqüències de l’impagament

L’impagament de la matrícula o d’algun dels terminis, en el cas de pagament fraccionat, comportarà l’anul•lació de la matrícula, sense dret a cap reintegrament de les quantitats que s’hagen abonat. En aquest cas, la matrícula serà anul•lada d’ofici.

L’estudiant o l’estudianta perdrà les qualificacions que haja pogut obtenir.

Quan per raó de l'impagament d'una matrícula aquesta haja estat objecte d'anul•lació en l'últim curs acadèmic, serà exigit com requisit per a l'admissió d'una nova matrícula el pagament total en un únic termini i en efectiu. La matrícula haurà d'estar abonada, o si és el cas, anul·lada, abans del final de novembre de l'any en què es matricula.
Els estudiants i les estudiantes que hagen fet efectiu el pagament de l’import de la matrícula fora del termini establert o aquells o aquelles als quals, havent optat per la domiciliació bancària, no se’ls haja pogut fer el càrrec bancari en els terminis establerts per causes que els siguen imputables, hauran d’abonar les despeses de gestió de l’impagament que s’aproven per a cada curs acadèmic, a més dels interessos bancaris carregats per l’entitat sobre l’import impagat, si és el cas.

Normativa aplicable