Facultat d'InfermeriaGrau d'InfermeriaUniversitat de València Logo del portal

El Treball de Fi de Grau consisteix en el desenvolupament autònom per part de l’estudiant d’un projecte sota la dirección d’un professor tutor, la realització del qual té la finalitat d’afavorir que l’estudiant integre els continguts formatius rebuts durant els seus estudis i assegurar l’adquisició de les competències associades a la titulació.


En cada titulació existeix una comissió de Treball de Fi de Grau que té, entre d’altres, la missió d’elaborar les instruccions necessàries per a l’organització i desenvolupament d’aquesta matèria.

En el Grau d'Infermeria el Treball de Fi de Grau és una matèria de 7,5 crèdits ECTS.

Normativa de Treball de Fi de Grau

El Treball de Fi de Grau està regulat pel Reglament de Treball de Fi de Grau de la Universitat de València, desenvolupat per les Instruccions Pròpies per al Grau d'Infermeria.

Sol·licitud, documents i presentació

Els requisits, oferta de treballs, procediment per a la realització i per a la presentació estan disponibles en la pàgina web de la Facultat d'Infermeria i Podologia.