Logo UVGrado en MedicinaFacultat de Medicina i Odontologia Logo del portal

Adaptació a graus

Si eres un estudiant amb estudis iniciats i no finalitzats en una titulació declarada a extingir (diplomatura, enginyeria tècnica, enginyeria i llicenciatura)

Pots adaptar el teu expedient de manera que les assignatures ja superades es transformen en les assignatures corresponents en el nou grau, segons unes "Regles d'adaptació" que estableixen les equivalències entre unes i altres.
S'ha establert una taula d'adaptacions integrada per les diferents regles entre les assignatures de l'actual grau i les de la titulació de la qual prové.

Quan una assignatura en origen es correspon amb una assignatura en destinació, es manté la mateixa qualificació.
Quan en origen intervé més d'una assignatura, la qualificació en destí serà la mitjana ponderada. En el cas que una de les d'origen siga matrícula d'honor, només es podrà mantindre en destinació si la mitjana ponderada és igual o superior a 9,00.
Quan els estudiants demanen l'adaptació als nous estudis de Grau, s'utilitzarà la taula d'equivalències al títol de Grau corresponent que es presenta a continuació, respectant en tot cas les quatre convocatòries d'exàmens que marca la normativa.

Taula d'equivalències per a l'adaptació als estudis de Grau

Llicenciat en Medicina Pla 1999

Titulació anterior Caràcter Caràcter Grau
Anatomia de l'Aparell Locomotor i Esplancnologia Troncal Formació bàsica Anatomia general
    Formació bàsica Anatomia dels aparells i sistemes
    Optatiu Anatomia clínica
Neuroanatomia i Extremitat Cefàlica Troncal Obligatori Neuroanatomia
Anatomia General i Desenvolupament Troncal Obligatori Embriologia
Introducció a la Medicina Troncal Obligatori Universitat, salut i societat
    Formació bàsica Història de la medicina i documentació
Bases Psicològiques dels Estats de Salut i Medicina Troncal Formació bàsica Psicologia mèdica
    Obligatori Comunicació
Bioestadística Troncal Formació bàsica Estadística
Biologia Humana General Troncal Formació bàsica Biologia
Bioquímica i Biologia Molecular Troncal Formació bàsica Bioquímica i biologia molecular
    Formació bàsica Integració bioquímica i bioquímica clínica
Biofísica Mèdica Troncal Formació bàsica Fisiologia general
Fisiologia General i Cel·lular Troncal Optatiu Fisiologia de l'envelliment
Fisiologia Humana dels Aparells i Sistemes Troncal Formació bàsica Fisiologia mèdica I
    Obligatori Fisiologia mèdica II
Integració de les Funcions Fisiològiques Troncal Obligatori Fisiologia mèdica III
    Optatiu Fisiologia de l'exercici físic i l'esport
Histologia Humana Troncal Obligatori Histologia general
    Obligatori Histologia especial
Epidemiologia General i Demografia Sanitària Troncal Obligatori Epidemiologia i medicina preventiva
Medicina Preventiva i Salut Pública i Comunitària Troncal Obligatori Medicina legal i salut pública
Medicina Legal i Toxicologia. Deontologia i Legislació Mèdica Troncal    
Patologia General Troncal Obligatori Patologia general i semiologia
Anatomia Patologia GeneraL Troncal Obligatori Anatomia patològica general
Microbiologia i Parasitologia Mèdiques Troncal Obligatori Microbiologia i parasitologia mèdiques
Farmacologia General i Especial Troncal Obligatori Farmacologia general i d'òrgans i sistemes
Radiologia General i Medicina Física Troncal Obligatori Radiologia general
    Obligatori Radiologia clínica, medicina física i rehabilitació
Medicina i Cirurugia del Aparell Digestiu Troncal Obligatori Patologia de l'aparell digestiu
Medicina i Cirurgia del Aparell Circulatori Troncal Obligatori Patologia de l'aparell circulatori
Medicina i Cirurgia de l'Aparell Respiratori Troncal Obligatori Patologia de l'aparell respiratori
Medicina i Cirurgia del Sistema Excretor i Aparell Genital Masculí Troncal Obligatori Nefrologia i urologia
Medicina i Cirurgia del Aparell Locomotor Troncal Obligatori Patologia de l'aparell locomotor
Oftalmologia Troncal Obligatori Oftalmologia
Anatomia Patològica Especial Troncal Obligatori Anatomia patològica especial
Obstetrícia i Ginecologia Troncal Obligatori Obstetrícia i ginecologia
Psiquiatria Troncal Obligatori Psiquiatria
Medicina i Cirurgia del Sistema Hematopoètic, Oncologia Mèdica i Radioteràpia Troncal Obligatori Oncologia i genètica metgessa
Genètica Mèdica Optatiu Obligatori Hematologia
Medicina i Cirurgia del Sistema Nerviós Troncal Obligatori Patologia del sistema nerviós
Medicina i Cirurgia del Sistema Endocrí i Metabòlic Troncal Obligatori Endocrinologia i nutrició I
    Obligatori Endocrinologia i nutrició II
Malalties Infeccioses. Microbiologia i Toxicologia Clínica Troncal Obligatori Malalties infeccioses i microbiologia clínica
Urgències Mèdiques Optatiu Obligatori Urgències, emergències mèdiques i toxicologia clínica
Dermatologia Troncal Obligatori Dermatologia
Farmacologia Clínica Troncal Obligatori Farmacologia clínica
Otorinolaringologia Troncal Obligatori Otorinolaringologia
Pediatria General Troncal Obligatori Pediatria I
    Obligatori Pediatria II
Curs Clinicopràctic Medicina i Cirurgia Troncal Obligatori Pràctiques tutelades
Curs Cliniopràctic Pediatria Troncal    
Curs clinicopràctic Psiquiatria Troncal    
Atenció Primària Optatiu Obligatori Atenció primària i geriatria
Fonaments Bioquímics i Moleculars del Diagnòstic Clínic Optatiu Optatiu Bases moleculars de la patologia
Salut, Malaltia i Cultura Optatiu Optatiu Salut, malaltia i cultura
Fonaments Històrics de la Medicina. Història de la Medicina Valenciana Optatiu    
Mètodes i Tècniques Documentals de l'Activitat Medicocientífica i Clínica Optatiu Optatiu Producció, publicació i difusió de resultats d'investigació
Física Mèdica Radiològica Optatiu Optatiu Noves tecnologies en biomedicina
Terapèutica Gènica Optatiu Optatiu Terapèutica gènica i cel*lular
Farmacoepidemiologia Optatiu Optatiu Farmacoepidemiología
Gestió i Planificació de Serveis Sanitaris Optatiu Optatiu Planificació Sanitària i Gestió Clínica
Dietoteràpia Optatiu Optatiu Alimentació i dietètica
Bioètica Mèdica Optatiu Obligatori Ètica mèdica
Drogodependències Optatiu Optatiu Drogodependències