Logo UVGrado en MedicinaFacultat de Medicina i Odontologia Logo del portal

Els alumnes que estudien el grau de Medicina en la UV realitzen durant tot el grau diferents tipus de pràctiques cercant la consecució dels objectius de qualitat en la formació mèdica i seguint les directrius de la ANECA.

En primer i segon curs, les classes pràctiques suposen el 40% de la docència i es realitzen en diferents espais preparats a tal fi, com la sala de dissecció, sala de microscòpia, laboratoris i aules d'informàtica. Així mateix en algunes assignatures els alumnes/as en grups tutoritzats pel professorat realitzen un treball amb exposició de continguts inclosos en el temari; en unes altres s'inclouen visites a museus i institucions d'interès, assistència a conferències, etc. Aquestes pràctiques van preparant progressivament als estudiants per a integrar els coneixements adquirits a la formació clínica posterior.

A partir de tercer fins a cinquè curs, les classes pràctiques suposen el 50% de la docència. Es mantenen pràctiques de laboratori i pràctiques d'informàtica per a algunes assignatures i la realització de pràctiques d'aula, en forma de seminaris, és habitual en totes les assignatures d'aquests tres cursos.

Des de tercer curs s'inclou la modalitat de pràctiques clíniques en els diferents hospitals universitaris, i des del segon semestre de tercer i la totalitat dels cursos quart i cinquè, els alumnes/as reben tota la seua formació pràctica integrada en els quatre hospitals universitaris. A partir de la quarta setmana de cada quadrimestre i fins al final del període lectiu, els alumnes/as realitzen la formació pràctica integrada en els Hospitals Universitaris, de dilluns a dijous. Aquesta formació consisteix en pràctiques d'aula, en forma de seminaris, que tenen lloc a primera hora i/o al final del matí; i en pràctiques clíniques realitzades en els serveis clínics de l'hospital en la franja horària de 10 a 13 hores, de cadascuna de les assignatures. Cada grup d'alumnes és assignat a un mateix Hospital Universitari durant tot el període lectiu.

En quart curs les pràctiques clíniques en les assignatures mèdic-quirúrgiques, tenen una organització específica de manera que a cada alumne/a se li assigna un itinerari de cinc setmanes en cada semestre; d'aquesta manera s'aconsegueix que l'alumnat tinga un contacte ampli i profund amb la realitat clínica.

Per a més informació sobre l'organització de les pràctiques de quart curs, podeu consultar el següent enllaç: Organització pràctiques Quart curs

Durant el sisè curs la formació és exclusivament pràctica, amb l'assignatura Pràctiques Tutelades, que consisteix en la realització de 8 períodes de 4 setmanes cadascun, de contingut clínic en els Hospitals Universitaris. Cada alumne roman tot el curs en el mateix Hospital, realitzant 4 estades obligatòries en Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia, Urgències i Psiquiatria; dues estades en serveis d'especialitats mèdiques i altres dues en serveis d'especialitats quirúrgiques. Aquestes estades seran triades per l'estudiant en el moment de la matrícula, en funció de les places oferides en cada curs acadèmic pels diferents serveis hospitalaris.

La realització de pràctiques clíniques, es basen en el desenvolupament del conveni vigent entre la Universitat de València i la Consellería de Sanitat amb els quatre hospitals universitaris concertats. Aquests són: l'Hospital Clínic Universitari, Hospital Universitari Doctor Peset, el Consorci Hospital General Universitari i l'Hospital Universitari i Politècnic La Fe.

INFORMACIÓ PRÀCTIQUES EN HOSPITALS

Hospital Clìnic Universitari. Curs 2023/2024
Hospital Universitari i Politècnic La Fe. Curs 2022/2023
Hospital General Universitari. Curs 2022/2023
Hospital Universitari Dr. Peset. Curs 2022/2023

Per a més informació sobre l'organització de cada curs acadèmic, es pot consultar el següent enllaç: