Logo UVGrado en MedicinaFacultat de Medicina i Odontologia Logo del portal

Presentació de la Facultat

La Facultat de Medicina i Odontologia és el Centre encarregat de la gestió administrativa i de l'organització dels ensenyaments universitaris conduents a l'obtenció del títol de llicenciat en Medicina i Cirurgia i al de llicenciat en Odontologia, així com de la difusió de la cultura.

Les seues funcions més destacables són:

  • Elaborar propostes de plans d'estudi.
  • Organitzar, coordinar i supervisar la docència.
  • Promoure activitats culturals i d'extensió universitària.
  • Servir de vehicle de participació en el Govern de la Universitat de València.
  • Administrar l'assignació pressupostària del Centre i controlar els seus propis serveis.

Històricament, la Facultat pot considerar-se com una de les Escoles Mèdiques espanyoles de major relleu durant cinc segles, al llarg dels quals ha estat sotmesa a condicionaments socials, econòmics, polítics i culturals molt diversos. Per aquests motius, la qualitat del seu ensenyament, l'altura de la seva producció científica i la seva capacitat d'adaptació als corrents mèdics renovadors, ha sofert grans variacions. Com a conseqüència de la creació del títol d'Odontologia (llei 10/86) la Facultat de Medicina passa a denominar-se de “Medicina i Odontologia” per a encarregar-se dels ensenyaments d'ambdues llicenciatures a partir del curs 1987/88.

Està integrada en l'estructura de la Universitat de València, Institució de dret públic, amb personalitat jurídica i patrimoni propi, i amb els drets reconeguts per la Constitució i les altres lleis vigents. La Universitat s'organitza, segons resen els seus Estatuts , i segons les seues finalitats, en Departaments, Facultats, Escoles Tècniques Superiors, Escoles Universitàries, Col·legis Universitaris, Instituts Universitaris, Col·legis Majors i tots aquells Centres i Serveis necessaris per al compliment de les seves funcions.

La Facultat de Medicina i Odontologia, per tant, es regeix de forma immediata pels Estatuts de la Universitat de València i pel Reglament de Règim Intern del Centre.