Universitat de ValènciaGrau en Mestre/a en Educació InfantilFacultat de magisteri Logo del portal

Aquesta normativa regula la denominació, les funcions i els òrgans de govern i de representació, el règim econòmic i financer del centre i per últim, el procediment de modificació d'aquest reglament.

Aquesta és la relació de les normatives de la Universitat de València que regulen els títols oficials:

 • Reglament de Matrícula de la Universitat de València per a títols de grau i màster. ACGUV 107/2017
 • Reglament d'Avaluació i Qualificació de la Universitat de València per a títols de grau i màster. ACGUV 108/2017
 • Protocol d'actuació davant pràctiques fraudulentes a la Universitat de València. ACGUV 123/2020
 • Reglament del treball de fi de grau. ACGUV 178/2023.
 • Reglament de Pràctiques externes de la Universitat de València. ACGUV 131/2012.
 • Reglament de reconeixement i transferència de crèdits en títols oficials de grau i màster de la Universitat de València. ACGUV 178/2023.
 • Reglament de reconeixement acadèmic per la participació en activitats culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació. ACGUV 215/2010.
 • Reglament sobre admissió d’estudiants/tes amb estudis universitaris oficials parcials. ACGUV 156/2010.
 • Reglament de concessió de premis extraordinaris de títols oficials de grau i màster de la Universitat de València. ACGUV 179/2023.
 • Reglament de Mobilitat de la Universitat de València ACGUV 196/2013
 • Reglament sobre l’atenció acadèmica als estudiants i les estudiantes amb discapacitat. ACGUV 127/2010.
 • Protocol d'Atenció a la Identitat i a l'Expressió de Gènere de la Universitat de València. ACGUV 138/2019
 • Reglament de Permanència dels estudiants i estudiantes de la Universitat de València.
 • Carta de Drets i Deures dels estudiants i estudiantes de la Universitat de València.
 • Reglament de les comissions acadèmiques de títol. ACGUV 154/2009
 • Reglament d'Accés a estudis universitaris de grau per a persones majors de 25, 40 i 45 anys