Universitat de ValènciaGrau en Nutrició Humana i DietèticaFacultat de Farmàcia Logo del portal

L'accés es farà a una única titulació i s'haurà d'ajustar als criteris i àmbit d'experiència laboral d'aquesta mateixa titulació.

Requisits: Poden presentar-se a aquestes proves les persones que complisquen les següents condicions:

- Edat: que tinguen 40 anys al menys o els complisquen al llarg de l'any en el qual es realitzen les proves.

- Acadèmiques: persones amb experiència laboral i professional en relació a un ensenyament, que tinguen el Graduat Escolar, però que NO tinguen cap titulació que els permeta l'accés a la universitat, és a dir, que no estiguen en possessió de: PAU (prova d'accés a la universitat des de batxiller), Títol de Cicle Formatiu de Grau Superior (o antiga FP II), titulació universitària, qualsevol altra titulació que permeta l'accés a la universitat.

Avís: Es considera que no existeix cap activitat que amb l'acreditació d'experiència laboral o profesional, puga justificar l'accés als graus en Medicina i Odontologia.

Fase de valoració

A) Experiència laboral i professional. Fins a 5 punts.

Treballs que s'hagen desenvolupat en les famílies professionals vinculades a la branca de la titulació que es desitja cursar, es valorarà fins a un màxim de 0.05 punts per mes complet treballat. Podeu consultar:

B) Formació. Fins a 3 punts.

 • Cursos de 15 hores o més, directament relacionats amb el grau triat, a raó de 0.02 punts per hora.
 • Cursos de 15 hores o més, inclosos en les famílies professionals vinculades al grau encara que no estiguen directament relacionats amb el grau triat, a raó de 0.01 punts per hora.

Caldrà aportar cerificats on conste el contingut, la data de realització i la durada.

C) Coneixements de valencià. Fins a 1 punt.

Posseir el certificat expedit o homologat per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, o per les universitats valencianes, d'acord amb l'escala següent, i només puntuant-se el superior en cas de que se'n posseesquen més d'un:

 • Coneixement oral: 0.25 punts
 • Grau elemental: 0.5 punts
 • Grau mitjà: 0.75 punts
 • Grau superior: 1 punt

D) Coneixements d'idiomes comunitaris. Fins a 1 punt.

Per cada curs complet superat en l'Escola Oficial d'Idiomes: 0.2 punts. El tribunal podrà tindre en compte altres certificats, com ara els de facultats de filologies i/o traducció, Centre d'Idiomes de la UV, British Council, Institut Française , Goethe Institut, Centre G. Leopardi)

Matrícula

Termini: De l'1 al 25 de febrer de 2022. Les taxes de matrícula són de 78,20 euros.

Servei d'Estudiants
Edifici del Rectorat
Av. Blasco Ibáñez, 13
46010 València

Després de la inscripció, cadascun dels centres publicarà una llista amb el calendari d'entrevistes.

Documentació a presentar

Una vegada reomplit el formulari via telemàtica, cal presentar la següent documentació:

 1. Fotocòpia del DNI, NIE o passaport
 2. Acreditació del pagament de la taxa
 3. Acreditació de família nombrosa o de discapacitat, si escau
 4. Graduat Escolar
 5. Documentació acreditativa de l'experiència laboral mitjançant contractes o nomenaments amb funcions i certificats oficials de cotització a la Seguretat Social.
 6. Memòria-resum explicativa de l'experiència laboral
 7. Documentació acreditativa de la formació relacionada on consten continguts, dates i durada dels cursos.
 8. Documentació acreditativa dels coneixements de valencià
 9. Documentació acreditativa dels coneixements d'idiomes comunitaris

Normativa

Més informació

Fase de publicació de persones admeses i  excloses

Cada centre publicarà la llista de persones admeses i excloses d’aquest procediment. Per tant, les persones que hagen sol·licitat la fase de valoració hauran d’adreçar-se al centre del qual depén el grau al que volen accedir.

Fase d'entrevista personal

Si s'obté una puntuació mínima de 5 en la fase de valoració, els candidats seran citats a una entrevista per a valorar la seua maduresa i idoneïtat.

Qualificació final

La qualificació final serà la suma de tots els elements de la fase de valoració i permetrà l'ordenació de les sol·licituds en el procés de preinscripció al grau, sempre que el resultat de l'entrevista haja sigut el d'apte/a.