UVGrauPsicologiafacultat Logo del portal

Branca de coneixement: Ciències de la salut

Centre on s'imparteix: Facultat de Psicologia i Logopèdia

Web específica del grau: www.uv.es/graus/psicologia

Nombre de crèdits del títol: 240

Matèries formació bàsica: 60

Matèries obligatòries: 135

Matèries optatives: 27

Pràctiques externes: 12

Treball fi de grau: 6

Codi titulació: 1319

Tipus d'ensenyament: Presencial

Cursos: 4

Places de nou ingrés
[curs 2023-2024]:
450

Preu del crèdit
[curs 2023-2024]:
14,03 €

Professions regulades per a les quals capacita el títol: Psicòleg/Psicòloga

Llengües utilitzades al llarg del procés formatiu: Anglès, Castellà, Valencià

Nombre mínim de crèdits de matrícula per estudiant: 30 ECTS estudiants temps parcial/ 60 ECTS estudiants temps complet

President/a de la Comissió Acadèmica del Títol (CAT) Antonio M. Ferrer Manchón

Coordinador/a de la titulació Beatriz Lucas Molina

Coordinador/a de pràctiques externes Jesús Castro Calvo

Coordinador/a de mobilitat Ladislao Salmerón González

Interès acadèmic, científic o professional:

El grau en forma professionals amb els coneixements científics necessaris per comprendre, interpretar, analitzar i explicar el comportament humà amb les destreses i les habilitats bàsiques per avaluar i intervenir en els àmbits individual i social, amb la finalitat de promoure i millorar la salut i la qualitat de vida. Això inclou el coneixement sobre els processos psicològics, les etapes del desenvolupament evolutiu, els fonaments biològics de la conducta humana i les funcions psicològiques, a més dels seus principis psicosocials. També els forma en els diferents mètodes d’investigació i d’anàlisi de dades, així com en els principals mètodes d’avaluació, diagnòstic i intervenció psicològica en diferents àmbits.

Informacions pràctiques:

Per a millorar l'adaptació al grau en Psicologia dels nous estudiants, el centre posa a la seua disposició programes de suport mitjançant companyes i companys mentors a través del programa EntreIguals.

La Facultat de Psicologia i Logopèdia manté convenis amb nombroses institucions i ofereix al voltant de 400 places cada curs per a realitzar les pràctiques externes del grau en entorns laborals reals.

Hi ha la possibilitat de formar part d'un grup que rep la major part de la docència en anglés, aspecte que es fa constar en el Suplement Europeu al Títol en graduar-se.

Perfil d'ingrés recomanat:

El perfil d'ingrés recomanat és el d'estudiants amb formació prèvia en matemàtiques (en particular, estadística) i de biologia.
A més, han de comptar amb interès per treballar amb persones a fi de millorar el seu benestar, en ocasions en situacions problemàtiques o de dificultat. Per açò, és convenient que disposen de característiques personals com la disposició a escoltar a altres persones, empatia, disposició a treballar en grup i cooperar amb altres persones; un alt component ètic, capacitat per a organitzar i expressar les pròpies idees i capacitat per a argumentar davant altres persones i instàncies.