UVGrauPsicologiafacultat Logo del portal

Branca de coneixement: Ciències de la salut

Centre on s'imparteix: Facultat de Psicologia i Logopèdia

Web específica del grau: www.uv.es/graus/psicologia

Nombre de crèdits del títol: 240

Matèries formació bàsica: 60

Matèries obligatòries: 135

Matèries optatives: 27

Pràctiques externes: 12

Treball fi de grau: 6

Codi titulació: 1319

Tipus d'ensenyament: Presencial

Cursos: 4

Places de nou ingrés
[curs 2022-2023]:
450

Preu del crèdit
[curs 2022-2023]:
14,03 €

Professions regulades per a les quals capacita el títol: Psicòleg/Psicòloga

Llengües utilitzades al llarg del procés formatiu: Anglès, Castellà, Valencià

Nombre mínim de crèdits de matrícula per estudiant: 30 ECTS estudiants temps parcial/ 60 ECTS estudiants temps complet

President/a de la Comissió Acadèmica del Títol (CAT) Antonio M. Ferrer Manchón

Coordinador/a de la titulació Beatriz Lucas Molina

Coordinador/a de pràctiques externes Jesús Castro Calvo

Coordinador/a de mobilitat Ladislao Salmerón González

Interès acadèmic, científic o professional:

El grau en forma professionals amb els coneixements científics necessaris per comprendre, interpretar, analitzar i explicar el comportament humà amb les destreses i les habilitats bàsiques per avaluar i intervenir en els àmbits individual i social, amb la finalitat de promoure i millorar la salut i la qualitat de vida. Això inclou el coneixement sobre els processos psicològics, les etapes del desenvolupament evolutiu, els fonaments biològics de la conducta humana i les funcions psicològiques, a més dels seus principis psicosocials. També els forma en els diferents mètodes d’investigació i d’anàlisi de dades, així com en els principals mètodes d’avaluació, diagnòstic i intervenció psicològica en diferents àmbits.

Informacions pràctiques:

Per millorar l'adaptació de l’alumnat nouvingut al grau en Psicologia, el centre posa a la seua disposició programes d'incorporació com el Pla d'Acció Tutorial.

La Facultat de Psicologia manté convenis amb nombroses institucions i ofereix més de 450 places per a realitzar les pràctiques externes en entorns laborals reals.

Hi ha la possibilitat de formar part d'un grup ARA (alt rendiment acadèmic) i rebre almenys el 50% de la docència en anglès.

Perfil d'ingrés recomanat:

El perfil d'ingrés recomanat és el d'estudiants amb formació prèvia en matemàtiques (en particular, estadística) i de biologia.
A més, han de comptar amb interès per treballar amb persones a fi de millorar el seu benestar, en ocasions en situacions problemàtiques o de dificultat. Per açò, és convenient que disposen de característiques personals com la disposició a escoltar a altres persones, empatia, disposició a treballar en grup i cooperar amb altres persones; un alt component ètic, capacitat per a organitzar i expressar les pròpies idees i capacitat per a argumentar davant altres persones i instàncies.