UVGrauPsicologiafacultat Logo del portal

Transferència i reconeixement de crèdits de títols oficials

La sol·licitud es farà al moment de formalitzar la matrícula a la Secretaria del Centre.

Les assignatures convalidades/reconegudes no poden tornar a ésser avaluades.

Documentació per a formalitza la sol·licitud

  •  Model de Sol·licitud emplenat, disponible en el següent enllaç: Sol·licitud reconeixement de crèdits 
  • Certificat oficial de notes
  • Fotocòpia del plà d'estudis segellada pel Centre (en el cas d'estudis cursats en altres Universitats)
  • Fotocòpia dels programes de les assignatures cursades, segellades pel Departament o Centre

Taxes

D'acord amb la Llei 9/2011, de 26 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat ha modificat l'apartat 2 de l'article 143 del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat:

"Dos. Els alumnes que obtinguen la convalidació de cursos complets o d'assignatures, o la convalidació, el reconeixement o la transferència de crèdits per estudis o activitats realitzades en qualsevol centre universitari, abonaran a la universitat el 25 per 100 de les taxes establides en els epígrafs de la tarifa relativa a Activitat Docent que siguen aprovats pel Consell, d'acord amb l'article 150, apartat dos, d'aquesta llei."