University of Valencia logo Logo del portal

Antecedents i sol·licitud

La sol·licitud es farà al moment de formalitzar la matrícula a la Secretaria del Centre.

Les assignatures convalidades/reconegudes no poden tornar a ésser avaluades.

DOCUMENTACIÓ PER A FORMALITZAR LA SOL·LICITUD:

  • Model de Sol·licitud emplenat, disponible en el següent enllaç: Sol·licitud reconeixement de crèdits.
  • Certificat oficial de notes
  • Fotocòpia del plà d'estudis segellada pel Centre (en el cas d'estudis cursats en altres Universitats)
  • Fotocòpia dels programes de les assignatures cursades, segellades pel Departament o Centre

TAXES

D'acord amb la Llei 9/2011, de 26 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat ha modificat l'apartat 2 de l'article 143 del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat:

"Dos. Els alumnes que obtinguen la convalidació de cursos complets o d'assignatures, o la convalidació, el reconeixement o la transferència de crèdits per estudis o activitats realitzades en qualsevol centre universitari, abonaran a la universitat el 25 per 100 de les taxes establides en els epígrafs de la tarifa relativa a Activitat Docent que siguen aprovats pel Consell, d'acord amb l'article 150, apartat dos, d'aquesta llei."

 
This website uses proprietary and third-party cookies for technical purposes, traffic analysis and to facilitate insertion of content in social networks on user request. If you continue to browse, we consider that you are accepting its use. For more information please consult ourcookies policy