institutional and business chairsUniversity of València Logo del portal

 

 1. Denominació de la proposta
 2. Àmbit d'actuació
 3. Entitat
 4. Categoria de participació
 5. Descripció
 6. Resum i destinataris
 7. Període d'execució i caràcter del projecte
 8. Finançament
 9. Informació addicional

 

 

 

1. Denominació de la proposta

 • Càtedra Àmbit de la Cultura i el Coneixement.

2. Àmbit d'actuació

 • Internacional.

3. Entitat

 • Universidad de Málaga / Àmbit Cultura d'El Corte Inglés

4. Categoria de participació

 • Bones pràctiques en el desenvolupament d'activitats de divulgació i difusió cultural, acadèmica, científica i tecnològica.

5. Descripció

 • La Càtedra Àmbit de la Cultura i el Coneixement es fonamenta en el conveni entre la Universitat de Màlaga i Àmbit Cultural d'El Corte Inglés, amb la finalitat de realitzar activitats (Màster, Congressos, Simposis, Conferències, Seminaris) que traslladen les recerques universitàries a la societat i alhora arrepleguen els seus avanços a nivell social.

6. Resum i Destinataris

 • Els destinataris són alumnes universitaris, a més de públic general interessat, excepte en les activitats que requerisquen requisits acadèmics.

7. Període d'execució i caràcter del projecte

 

Programa Activitat Projecte

 

   

 

8. Finançament

 

Fons Propis Fons Externs Altres
 

 

 

 

9. Informació addicional

 

Solució a un problema (20%)

 • Les activitats desenvolupades han permès des dels seus inicis millores contínues amb nous plantejaments en els estudis superiors, vinculant sabers en una efectiva transversalitat del coneixement i interculturalitat.

Resultats reeixits (20%)

 • En els preliminars, amb la posada en funcionament del Màster de Comunicació i Cultura, s'aconseguí que els titulats adquiriren els coneixements necessaris, implementant les seues respectives titulacions davant les noves exigències polivalents de la professionalització actual, amb dedicació al camp humanístic i de les ciències socials.

Innovació (10%)

 • La transversalitat del coneixement i la interculturalitat proposades en les activitats de la Càtedra incideixen directament en l'aprenentatge dels alumnes universitaris, ampliant les seues perspectives en una direcció universal, i al temps traslladen aquestes iniciatives i els seus perfils a la societat, extraient igualment les seues noves formes de cara al coneixement acadèmic.

Sostenibilitat (20%)

 • La Càtedra posseeix permanència donat el grau de satisfacció de l'entitat patrocinadora (la seua seu es troba dins de la mateixa entitat), i alhora el suport constant que li atorga la institució universitària pel seu rendiment sense costos.

Replicabilitat (20%)

 • La Càtedra s'ha concebut des dels seus inicis amb una naturalesa flexible per a la interconnexió amb altres entitats, i així ha vingut succeint mitjançant diverses universitats espanyoles i estrangeres i diferents entitats privades.

Sistema d'Avaluació (10%)

 • Les avaluacions s'han desenvolupat en les activitats acadèmiques mitjançant treballs de recerca teòrics i pràctics i altres proves, com exposicions i exercicis orals, basats en la seua major part en materials actius socialment. Els resultats han sigut òptims i als alumnes els ha permès pràctiques en empreses culturals i afins, i així mateix accés a la vida professional.