University of Valencia logo Logo Institutional chairs Logo del portal

 

 1. Denominació de la proposta
 2. Àmbit d'actuació
 3. Entitat
 4. Categoria de participació
 5. Descripció
 6. Resum i destinataris
 7. Període d'execució i caràcter del projecte
 8. Finançament
 9. Informació addicional

 

 

 

1. Denominació de la proposta

 • ​Creació d'una xarxa internacional de càtedres universitàries (institucionals).

2. Àmbit d'actuació

 • Internacional.

3. Entitat

 • Abertis Infraestructuras, S. A.

4. Categoria de participació

 • Bones pràctiques en la direcció i gestió dels recursos de les Càtedres per al desenvolupament de les seues activitats.

5. Descripció

 • Abertis ve impulsant des de 2003 la creació de diferents càtedres en col·laboració amb reconegudes universitats i institucions acadèmiques nacionals i internacionals. Conscients de la importància de la vinculació amb el món acadèmic per al progrés social i econòmic, Abertis promou la formació, la recerca i la transferència de coneixement entre universitat i empresa. La coordinació es realitza des de la Càtedra Abertis de la Universitat Politècnica de Catalunya.

6. Resum i Destinataris

 • La primera càtedra es va establir a Espanya, en la Universitat Politècnica de Catalunya, BarcelonaTech, sota la direcció del catedràtic de Transport Francesc Robusté, i posteriorment es van sumar França (IFSTTAR-École des Ponts, dirigida pel Professor Simon Cohen), Puerto Rico (Universidad de Puerto Rico, sota la direcció del professor Benjamín Colucci), Xile (Pontifícia Universitat Catòlica de Xile, el director és el professor Juan de Dios Ortúzar y Brasil) i la Universidad de Sao Paulo dirigida per la professora Leidi Bernucci. Recentment s'ha sumat la Universitat Politècnica de Madrid sota la direcció del Professor José Manuel Vassallo. Els directors es reuneixen una vegada a l'any amb motiu del Premi Internacional Abertis de Recerca en Transport i Seguretat Viària, en eixa reunió comenten les activitats dutes a terme durant l'any i també és un moment propici per a poder comentar possibles futures col·laboracions entre càtedres, com per exemple els seminaris que s'imparteixen per part dels guanyadors del Premi Abertis.
 • Destinataris: professors i investigadors en transport dels diferents països on Abertis situa les seues càtedres.

7. Període d'execució i caràcter del projecte

 

Programa Activitat Projecte

 

   

8. Finançament

 

Fons Propis Fons Externs Altres

 

   

 

9. Informació addicional

 

Nom Descripció Tipus de Recurs

Xarxa internacional de càtedres Abertis de gestió d'infraestructures de transport i seguretat viària

PDF

 

Solució a un problema (20%)

Mitjançant la creació de la Xarxa Internacional de Càtedres Abertis en Transport s'intenta donar solució als següents problemes o reptes que es plantegen en Abertis:

 • Compartir coneixement entre la universitat i l'empresa
 • Crear sinergies donat que hi ha interessos en comú
 • Transferència de coneixement transversal entre universitat i empresa. Abertis és un operador global d'infraestructures a qui li interessa conéixer què es fa en cada país
 • Reconeixement de la tasca investigadora de la universitat i la seua aplicació a l'empresa
 • Fomentar l'intercanvi entre treballadors d'Abertis, professors i alumnes (pràctiques o adreça de treballs acadèmics)
 • Implicació de l'empresa amb la societat
 • Retorn empresa-societat

Resultats reeixits (20%)

 • S'han creat sis càtedres d'empresa en cinc països on Abertis té seu (Espanya (dues Càtedres), França, Puerto Rico, Xile i Brasil).
 • S'han celebrat sis Premis Internacionals Abertis de Recerca en Transport i Seguretat Viària per a reconéixer la tasca investigadora en els diferents països.
 • La seu on s'ha celebrat el Premi Internacional Abertis ha anat canviant, de manera que tots els països han sigut seu del Premi Internacional. La pròxima edició serà a París, prevista per al 18 d'octubre de 2018.

Innovació (10%)

 • L'experiència adquirida ens ha servit per a aplicar-la cada vegada que s'havia d'obrir una Càtedra nova en un país diferent. Encara que hi ha diferències culturals entre els diferents països i els directors són experts en diferents camps relacionats amb el transport i les infraestructures, han respost positivament i proactiva, aportant els seus veredictes (en el cas de la càtedra ENPCIFSTTAR sempre abans de la data prevista). Les diferents aportacions s'arrepleguen en la Càtedra Abertis de la UPC i es comparteix la informació amb la resta via email. A banda de la dinàmica del premi hi ha una dinàmica d'intercanvi d'informació i coneixement entre els directors que es reuneixen anualment per a compartir coneixements i intercanviar informació. També es potencia l'intercanvi d'estudiants, si la programació del Premi ho permet, s'inclouen Seminaris de Transport en els quals els premiats presenten els seus treballs a la resta de premiats i candidats. També estan presents els directors de Càtedra i directius d'Abertis.

Sostenibilitat (20%)

 • La pràctica és totalment sostenible en el temps, ja que s'han continuat organitzant convocatòries dels Premis Abertis. Cal destacar el cas de la Càtedra Abertis a Xile, que va ser creada a l'octubre de 2014 i eixe mateix any ja publicità el Premi Abertis. S'ha ampliat la pràctica a països on Abertis té presència significativa.

Replicabilitat (20%)

 • La pràctica, com s'ha vist, és 100% replicable, ja que el procediment per a obrir una nova càtedra i gestionar-la s'ha repetit cada vegada que s'obria càtedra nova en un país on Abertis té presència internacional. Açò mostra que el model és vàlid per a la resta de països. Els documents i procediments es repeteixen i actualitzen any rere any. Per exemple, en la convocatòria de 2016 es va afegir la categoria de Seguretat Viària als Premis Internacionals, i no va haver-hi cap problema sobre aquest tema. En l'edició actual està totalment integrada la categoria a la resta de premis.

Sistema d'Avaluació (10%)

 • Les Càtedres nacionals en cada país tenen la seua Comissió de Seguiment que es reuneix una vegada a l'any. En el cas de la primera Càtedra, a Espanya, s'ha convidat als directors tant de Madrid com de París perquè assistiren a la reunió amb veu (per a demanar informació o aclarir algun dubte) però sense vot. La Comissió de Seguiment és paritària, té la meitat de membres de l'empresa Abertis i Fundació Abertis i l'altra meitat de la universitat on se situa la Càtedra. En la Comissió de seguiment es tracten els següents temes:
  • Memòria anual
  • Comptes anuals
  • Pressupost
  • Activitats
  • Ratificació del premi nacional
  • Precs i preguntes
 • Els directors de Càtedra es reuneixen una vegada a l'any en la seu on es lliura el Premi Internacional, en aquesta reunió aprofiten per a posar en comú les activitats que han realitzat, i possibles col·laboracions futures. També es fomenta l'intercanvi d'estudiants mitjançant la impartició de Seminaris de Transport.