Logo de la Universitat de València Logo Institut Cavanilles de Biodiversitat i Biologia Evolutiva Logo del portal

Motivació: Amb aquestes ajudes el ICBiBE vol: (1) incentivar la sol·licitud d'anys sabàtics per part dels seus membres; i (2) ajudar en les despeses que puguen derivar-se de les activitats científiques realitzades durant la seua llicència per any sabàtic, i que en ocasions solament són coberts parcialment i amb demora per les ajudes d'altres institucions.

Beneficiaris: Personal Docent i Investigador (PDI) membre del ICBiBE amb llicència d'any sabàtic.

Característiques de l'ajuda i condicions dels sol·licitants: S'estableix amb caràcter indefinit que, sempre que hi haja disponibilitat pressupostària, es concedirà una ajuda de fins a 1500 euros a aquells PDIs del ICBiBE als quals se'ls haja concedit llicència d'any sabàtic. Aquesta ajuda es lliurarà en concepte de despeses de desplaçament a centres de recerca estrangers en relació amb l'activitat programada per a l'any sabàtic, segons la sol·licitud que es present en la secretaria o administració del ICBiBE, i amb la condició que aquesta despesa es justifique degudament i no siga cobert per cap altra ajuda.

Sol·licituds: Secretaria o Administració del ICBiBE (iu.cavanilles@uv.es)

(Aprovat en Junta Permanent del 20 de setembre de 2007)