Logo de la Universitat de València Logo Junta de PAS (Personal d'Administració i Serveis) Logo del portal

La  Junta  de  Personal  d'Administració  i  Serveis  de  la  Universitat  de  València  és  l'òrgan col·legiat  de  representació  de  tots  els  funcionaris   d'administració  i  serveis  vinculats  a  la Universitat  de  València,  tal  com  determina  la  legislació  vigent  en  quant  a  òrgans  de representació.  El  seu  objectiu  principal  és  la defensa  dels  interessos  sociolaborals d’aquest personal.

La Junta de Personal actua dins de l’àmbit competen cial que l’EBEP, la legislació que el desenvolupa, els Estatuts de la Universitat de València i aquest Reglament li reconeixen.
Seran  també  competències  de  la  Junta  totes  aquelles   altres  que  se  li  atribuesquen mitjançant els pactes i/o acords subscrits per la Junta amb l’Administració universitària.

La  Junta  de  Personal  d’Administració  i  Serveis  està   composta  pels   representants  dels treballadors i treballadores triats segons el que disposa la normativa vigent. El nombre de representants  s’establirà  d’acord  amb  la  legislació   en  vigor  i  la  disposició  transitòria primera d’aquest Reglament.