University of Valencia logo Logo del portal

  • Building

Oferta de formació transversal dels Programes de Doctorat. Curs 2018-19

 

Per encàrrec de l'Escola de Doctorat de la Universitat de València, el Servei de Formació Permanent i Innovació Educativa (SFPIE) gestiona la inscripció a les d'activitats formatives transversals dels Programes de Doctorat regulats a l'empara del Reial decret 99/2011.

 

Període d'inscripció del curs acadèmic 2018/2019

El període d'inscripció de les activitats formatives transversals del curs acadèmic 2018/2019 romandrà obert des de les 9:30 hores del dia 10 de desembrefins a les 14:00 hores del 28 de desembre de 2018.

 

Què són les activitats formatives de caràcter transversal?

Si bé l'activitat essencial del doctorat és la investigadora, els programes de doctorat inclouen altres activitats formatives que comprenen tant la formació transversal com la formació específica de l'àmbit de cada programa.

Per a conèixer les activitats obligatòries i optatives reconegudes per cada programa de doctorat, la seua durada o càrrega equivalent en hores i el nombre mínim d'hores que ha de realitzar, el/la doctorant/a ha de consultar la pàgina web: http://ir.uv.es/H9JALTa   del programa (apartat «Estructura», subapartats «Activitats transversals» i «Activitats específiques») i les indicacions de la seua Comissió Acadèmica i el seu tutor o tutora.

Per al cas de les activitats formatives transversals, cada curs acadèmic l'Escola de Doctorat aprova l'oferta general i la publica en la seua pàgina web. 

Les activitats transversals aprovades s'ofereixen en una o més edicions, depenent del nombre d'estudiants previst, amb diferents dates, perfils i idiomes. Totes les edicions es cursen en modalitat a distància (en línia), tenen una durada equivalent a 15 hores i s'imparteixen a través de l'Aula Virtual de la UV (https://moodle.uv.es) durant aproximadament dues setmanes.

Inscripció

La inscripció en les activitats formatives transversals és gratuïta i actualment es realitza a través de la plataforma informàtica del Servei de Formació Permanent i Innovació Educativa (SFPIE) (a la qual s'accedeix MOLT IMPORTANT amb l'usuari i contrasenya d'estudiant UV) durant el període de sol·licitud aprovat per l'Escola de Doctorat i anunciat cada curs acadèmic en la seua pàgina web.

De forma prèvia a la inscripció, és important consultar l'oferta aprovada en el curs acadèmic i planificar les activitats i edicions específiques de les mateixes que desitja cursar, tenint en compte els següents aspectes:

  • Cada estudiant pot inscriure's en una única edició de cada curs(per exemple, el curs codi 50000 “Redacció d’articles científics” té 12 edicions; l’alumnat podrà inscriure’s tan sols en una d’aquestes). Si no supera l'activitat amb APTE/APROFITAMENT, no podrà tornar cursar-la fins al següent curs acadèmic.
  • Si l’alumnat no ha pogut inscriure’sen alguna de les edicions del curs transversal de doctorat en què estiga interessat/da, haurà d’enviar un correu a doctorat@uv.es  indicant el seu interès en entrar en la llista d’espera. Haurà d’indicar el nom del curs en què està interessat/da i el seu nom i cognoms.
  • En la descripció de cadascuna de les edicions s'especifiquen les dates, l'idioma de treball i, si escau, el perfil d'estudiant al que es dirigeix per àrees acadèmiques (El curs “Redacció d’articles científiques”, es distribueix en àrees de coneixement

Activitats de formació transversal de doctorat 2018/2019

Código Código SFPIE Título Idioma
Valenciano Castellano Inglés
50000 1905 La redacció d'articles científics 2 8 2
50001 1898 Cites i impacte: avaluació de l'activitat investigadora en ciències de la salut 2 5  
50002 1906 Refworks 2.0 per a la gestió de la bibliografia en ciències i ciències de la salut 2 2  
50003 1899 La convocatòria de ajudes a la investigació 2 2  
50017 1900 Habilitats d'expresió i argumentació oral 3 5  
50019 1901 El moviment open en la ciència i la investigació   1  
50020 1902 Cites i impacte: avaluació de la activitat investigadora en humanitats i ciències socials 2 4  
50021 1907 Refworks 2.0 per a la gestió de bibliografia en humanitats i ciències socials 2 3  
50022 1903 Avaluació de la activitat investigadora i publicació científica en obert 2 2  
50023 1904 La transferència dels resultats d'investigació 2 2  
50024 2119 Estratègies per a la inserció  laboral. Análisi curricular i processos de selecció   1  
50099 2380 Anàlisi de gènere en la investigació   1  

Guia d'inscripció

En el següent document pot trobar la guia d'ajuda per a la inscripció en activitats formatives transversals:

>> Guia d’inscripció en activitats formatives transversals (pdf) 

És important recordar que la forma d'accés als cursos de doctorat serà sempre «Accés per a personal amb usuari i contrasenya de correu activa de la Universitat de València». L'usuari i contrasenya aque cal utilitzar és el proporcionat durant el procés de primera matrícula, és a dir, l'usuari amb el qual els i les estudiants accedeixen al seu compte de correu electrònic de la Universitat, del tipus «usuario@alumni.uv.es»

Superació i acreditació

La superació de les activitats transversals la determinarà el professorat d'acord amb els criteris específics que aquest comunicarà a l’alumnat en l'inici de cada edició.

En la plataforma del SFPIE és possible consultar els resultats durant tot el curs acadèmic: http://ir.uv.es/Om6NKUO

Una vegada finalitzada la totalitat dels cursos oferts en cada curs acadèmic, durant el mes de juliol de 2019 es traslladarà la informació a l'expedient de l'Escola de Doctorat. Fins eixe moment la informació no estarà actualitzada en l’expedient de l’alumne/a

 
This website uses proprietary and third-party cookies for technical purposes, traffic analysis and to facilitate insertion of content in social networks on user request. If you continue to browse, we consider that you are accepting its use. For more information please consult ourcookies policy