University of Valencia logo Logo Master's Degree in Audiovisual Contents and Formats Logo del portal

Com a criteris generals s'estableixen els següents: estudiants amb titulació universitària oficial espanyola o estrangera amb especialitat, currículum acadèmic i currículum professional, coneixements provats mitjançant proves d'accés.
Tindran preferència els que estiguen en possessió d'algun dels títols considerats afins al títol proposat:

1. Titulats en Comunicació Audiovisual, Periodisme, Publicitat i Relacions Públiques
- Requisit: especialitat
- Mèrits: expedient acadèmic, currículum acadèmic i professional relacionat amb l'especialitat del màster.
2. Titulats provinents d'altres especialitats:
- Requisits: superació d'una prova d'accés de caràcter teòric i pràctic.
- Mèrits: expedient acadèmic, currículum acadèmic i professional relacionat amb l'especialitat del màster.

Per a poder ser admès en aquest màser, a més d'estar en possessió d'un títol universitari que permeta l'accés als ensenyaments de màster, els estudiants amb nacionalitat de països no hispanoparlants o que procedisquen d'un sistema educatiu d'un país la llengua del qual no siga l'espanyol, han de justificar un nivell de coneixement de la llengua que els permeta el seguiment òptim de les classes. Atesos els criteris comuns de justificació dins del MECRL (Marc Europeu de Referència per a les Llengües), aquest nivell ha de ser equivalent a un C1 (avançat) o superior. Així mateix, els aspirants han d'haver obtingut aquest títol dins d'un màxim de 2 anys abans de la data de sol·licitud d'inscripció.

L'acreditació del nivell s’ha de fer, bé a través d'un document acreditatiu, bé posant-se en contacte amb els directores amb la finalitat d'establir un procediment alternatiu. Els estudiants preinscrits que no puguen acreditar els coneixements de l'idioma indicats per cap d'aquestes vies, ho han de fer obligatòriament abans de la matrícula per a no quedar exclosos.