Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Biodiversitat: Conservació i Evolució Logo del portal

Com a requisit general d'accés cal estar en algún dels supòsits de l'article  6 del RD 99/2011 o de la disposició adicional segona d'aquest Reial Decret.


REQUISITS/CRITERIS D'ADMISIÓ:


Com a requisit específic haurà de cumplirse:
(a) Estudis previs
(a.1) Hauran d'haver cursat el màster de Biodiversitat o el màster de Biología Evolutiva Integrativa de la Universitat de València associats a aquest programa de doctorat. En cas d'estar en possessió del Diploma d'Estudis Avançats (DEA), obtingut d'acord amb el que disposa el RD 778/98 o d'haver aconseguit la Suficiencia Investigadora segons allò regulat pel RD 185/85, hauran d'haver-lo cursat en programes de Doctorat afí a aquest.

(a.2) També podran ser admesos els que hagen cursat altres estudis màsters o de nivell semblant si es procedix de sistemes d'educació superior que no contemplen la titulació de màster amb continguts afins en els que les matèries en el camp de la biologia i les seues metodologies represente almenys 30 crèdits.

(b) Recomanació. Encara que no es requerixen cartes de recomanació, es recomana que el candidat a ser admés haja establit un contacte previ amb alguno/a dels professors del programa de cara a una futura direcció o codirección de la tesi doctoral.

(c) Llengües L'aspirant haurà de demostrar un coneixement d'anglés equivalent al nivell B1 (classificació europea) . Si l'aspirant no comptara amb una acreditació d'això i no fóra la seua llengua materna, podrà sotmetre-se-li a un examen ad hoc. Per a este, si l'aspirant tinguera alguna discapacitat, se sol·licitarà el consell de la Unitat per a la Integració de Persones amb Discapacitat de la UVEG a fi de garantir la idoneïtat de la prova. Els estudiants que complisquen amb els requisits anteriors podran accedir al programa de doctorat sent la Comissió Acadèmica del programa de doctorat l'encarregada de verificar el compliment dels requisits anteriors per a l'admissió del doctorandCom a criteris d'admissió. ESTUDIANTS AMB NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS: Pel que fa als sistemes i procediments d'admissió adaptats als estudiants amb necessitats educatives especials, la Universitat de València disposa de la Unitat per a la Integració de Persones amb Discapacitat (UPD) , que vetla pel respecte al principi d'igualtat d'oportunitats i la no discriminació i que presta suport al col·lectiu d'estudiants amb necessitats educatives especials derivades d'una condició de discapacitat. La "Carta de Servicios" d'esta unitat (http://upd.uv.es/index.php/cartaservicio.html) , informa dels compromisos de qualitat i drets i deures dels usuaris.

Així mateix, i d'acord amb el Reial Decret 1892/2008, de 14 de novembre, pel qual es regulen les condicions per a l'accés als ensenyaments universitaris oficials de grau i els procediments d'admissió a les universitats públiques espanyoles es reservarà un 5 per 100 de les places disponibles per a estudiants que tinguen reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33 per 100, així com per a aquells estudiants amb necessitats educatives especials permanents associades a circumstàncies personals de discapacitat, que durant la seua escolarització anterior hagen precisat de recursos i suports per a la seua plena normalització educativa.