Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Ciències Actuarials i Financeres Logo del portal

No s'estableixen complements formatius reglats. No obstant això, en funció de la titulació de procedència i de la formació de l'estudiant, la CCA del Màster podrà exigir que l'estudiant demostre tenir competències i coneixements suficients d'Economia, Comptabilitat, Finances, Estadística i Matemàtiques, de nivell equivalent als estàndards exigits en les matèries bàsiques de les titulacions que donen accés al Màster amb el perfil idoni (estudis superiors relacionats amb l'Economia).

La CCA, juntament amb el tutor o tutora, acordarà les formes i períodes en què estos coneixements podran adquirir-se, sense que la seua consecució prèvia siga un requisit per a l'admissió. Les dites exigències es materialitzaran en el requeriment d'un esforç complementari en determinades assignatures del Màster.