Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Creació i Gestió d'Empreses Innovadores Logo del portal

REQUISITS D'ACCÉS
Com a requisit general d'accés, els alumnes han de complir amb algun dels supòsits de l'article 6 del RD 99/2011 o de la disposició addicional segona d'aquest Reial decret.
REQUISITS ADDICIONALS D'ADMISSIÓ:
1. Poden ser admesos els alumnes que hagen cursat un màster en Direcció o Organització d'Empreses amb orientació investigadora, o els que, tot i haver cursat un màster en Direcció o Organització d'Empreses amb orientació professional, acrediten experiència investigadora. També hi poden ser admesos els alumnes que tinguen el Diploma d'Estudis Avançats (DEA), obtingut d'acord amb el que disposa el RD 778/98, o la Suficiència Investigadora, segons el que regula el RD 185/85, en programes de doctorat en Direcció d'Empreses.
En tots els casos, s'exigeix el domini parlat i escrit de l'espanyol a un nivell C1. El nivell d'anglès exigit d'acord amb el marc de referència europeu de les llengües és el B1. 
La Comissió Acadèmica del programa de doctorat és l'encarregada de verificar aquests requisits. En el cas que la comissió considere que aquesta formació prèvia en recerca no és suficient, pot recomanar la realització d'algun dels complements formatius que el programa ofereix d'acord amb el perfil específic de cada alumne.
2. També poden ser admesos en el programa els qui, tot i haver cursat un màster en l'àmbit de la Direcció o Organització d'Empreses, no acrediten experiència investigadora. En aquest cas, el programa preveu una sèrie de complements formatius de caràcter obligatori. En tots els casos s'exigeix el domini parlat i escrit de l'espanyol a un nivell C1. El nivell d'anglès exigit d'acord amb el marc de referència europeu de les llengües és el B1.