Logo de la Universitat de València Logo Màster en Direcció i Gestió de l'Activitat Física i l'Esport Logo del portal

Recursos materials

El Departament d'Educació Física i Esportiva de la Universitat de València i la Facultat de Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport es troben al mateix edifici (Aulari V), situat al Campus de Blasco Ibáñez, on es preveu impartir la totalitat o la major part de les activitats formatives. Dins del Campus, s'utilitzen equipaments i instal·lacions existents al propi edifici de la Facultat, com també uns altres del Servei d'Esports de la Universitat que es troben al Campus de Blasco Ibáñez, i físicament al costat de la Facultat.

Aules

A l'edifici de la Facultat es disposa d'un total d'11 aules actualment, si bé amb la progressiva implantació de l'EEES les mateixes es dividiran fins a dotar-ho de 16 espais docents. Les aules destinades al procés formatiu i l'equipament d'aquestes, s´adapten al nombre d'alumnes/as i a les activitats programades en el desenvolupament del programa formatiu. Les barreres arquitectòniques de l'edifici estan suprimides per a persones de mobilitat reduïda. Aquestes aules disposen de les següents condicions:

 • Megafonia
 • Cadires individuals de pala
 • Pissarra tradicional
 • Canó de projecció de dades
 • Ordinador amb accés a Internet
 • Retroprojector de transparències
 • Reproductor de video i projectors de diapositives

Laboratoris i aules especials

 • Laboratori Docent de Biomecànica: El laboratori està preparat per a la realització d'anàlisis cinemàtiques automàtiques i dinàmics amb plataforma 113 dinamométriquess.
 • Laboratori Docent de Fisiologia de l'Exercici: dotat de diversos ergómetres (tapís rodant i cicle-ergómetres i ergómetres de braços de fre mecànic i electromagnètic), analitzadors de pH i electròlits en sang, analitzadors de lactat, electromiógraf i electrocardiógraf de 12 derivacions.
 • Laboratori Docent d'Anatomia.
 • Laboratori Docent de Rendiment Esportiu: Dotat de màquines i equipament per a exercicis de musculació, cicloergómetre, tapís rodant.
 • Laboratori Docent d'Audiovisuals: està dotat de llocs informàtics i de visualització i enregistrament de vídeos. Té programari d'edició de vídeos i altres específics d'anàlisis de diferents esports, amb canó de projecció de dades. Amb això es permet la captura d'imatges i la presa de dades estadístiques que permeten la millora de la tècnica dels jugadors, així com la programació tàctica en esports d'equip. A través del mateix s'instrumenten diversos projectes de recerca, així com test de prova dels nous programes informàtics.
 • Laboratori o aula d'informàtica: compta amb suficients ordinadors equipats amb el programari necessari per dur a terme les pràctiques dels diferents mòduls: Microsoft Office, paquet informàtic Nudist Viu, accés a les diferents bases de dades a les quals està adscrita la Universitat de València,(ISI, Scopus, Medline, Pubmed...), programes d'entrenament dels *pulsómetros Polar, gestors de bibliografia com Refworks i programes d'anàlisis estadístic com el PASW Statistics 17. L'aula explica també compta amb una pissarra digital i amb un canó de projecció.

Infraestructures esportives

 • Camp exterior de gespa artificial, que alberga camp de futbol amb la possibilitat de desdoblegar-se en dos camps per a la pràctica de futbol 7, dotats d'il·luminació artificial.
 • Instal·lació d'atletisme: recta de 6 carrers amb paviment òptim i fossat de caigudes de salts horitzontals.
 • 3 Pavellons coberts dotats d'equipament complet.
 • Sala d'Expressió corporal.
 • Tatami de Judo.
 • Pistes exteriors d'ús polivalent amb il·luminació artificial.

Atès que algunes classes i treballs relatius als mòduls I i II poden necessitar d'un altre tipus d'instal·lacions esportives, com a pistes d'atletisme, piscines, gimnasos o centres de fitness o wellnes, la Universitat de València té signat un conveni amb la Fundació Esportiva Municipal de l'Ajuntament de València, que es renova anualment per a l'ús dels seus instalacions que tenen aquestes característiques i ofereix garanties totals per impartir les classes a l'alumnat amb alt nivell de qualitat.

Espais de les unitats de recerca

El Departament d'Educació Física i Esportiva compta amb 3 Unitats de Recerca amb els seus corresponents espais físics dotats d'equipament informàtic i altres instruments i que serveixen de lloc de reunió i recerca dels membres que les componen. Les unitats són:

 • Unitat de Teoria i Pedagogia de l'Activitat Física i l'Esport (UTPAFIDE).
 • Unitat de Recerca de Rendiment Físic i Esportiu (UIRFIDE).
 • Unitat de Recerca d'Anàlisi de la Pràctica Esportiva (APD).

Biblioteca

La biblioteca que compta amb els principals fons de les ciències de l'activitat física i l'esport és la de “Psicologia i Esport”. Es troba situada al costat de l'edifici de la Facultat i és un nou projecte de la Universitat de València en la línia de creació de grans biblioteques que integren els fons de diversos centres, en aquest cas de la Facultat de Psicologia i els de la Facultat de Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport. La biblioteca ha ampliat recentment i de forma notable els espais destinats a sales de lectura, expositors, espais de consulta on-line i zones de magatzematge de fons, així com a la creació de nous espais destinats als investigadors, seguiment de cursos, o pràctiques en petits grups.

Serveis generals de la Universitat de València

Els recursos disponibles no es redueixen només als propis del Departament d'Educació Física i Esportiva i la Facultat de Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport anteriorment assenyalats, sinó que es complementen amb els serveis generals de la Universitat de València entre els quals cal destacar per la seva utilitat per desenvolupar les activitats acadèmiques i investigadores, les següents:

 • Recursos disponibles a través del Servei de Biblioteques i Documentació amb oficines als tres campus i personal tècnic especialitzat.
 • Instal·lacions del Servei d'Esports al Campus de Blasco Ibáñez i al Campus de Tarongers)
 • Taller d'Audiovisuals.
 • Serveis i recursos disponibles a per mitjà de la Fundació Universitat-Empresa ADEIT.
 • Centre d'Idiomes de la Universitat.