Logo de la Universitat de València Logo Màster en Economia Social ( Cooperatives i entitats no lucratives) Logo del portal

El TFM es pot presentar en la primera convocatòria de juliol i en la segona convocatòria de setembre. L'alumne haurà de fer entrega del treball en pdf i 1 còpia impreses, durant la primera setmana del mes (juliol i setembre); la data exacta es comunicarà a través de l'Aula Virtual. Per a poder presentar el treball, haurà de comptar amb el vist i plau del seu tutor o tutora, el qual haurà d'enviar al coordinador de TFM un informe favorable del treball i la seua presentació. El treball es defensarà durant la tercera setmana del mes (juliol i setembre); la data exacta es comunicarà a través de l'Aula Virtual. La defensa consistirà en una presentació oral de les principals conclusions del treball davant d'un tribunal format per tres professors del màster designats per la CCA del Màster.