Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Física Mèdica Logo del portal

  • Facultat de Física

La Comissió de Coordinació Acadèmica del màster és l'encarregada d'establir la coordinació docent horitzontal quant als continguts i seqüenciació de les assignatures i matèries dins de cada mòdul.

Per a l'adequada execució dels seus acords ha designat un professor o professora coordinador de cada assignatura. La seua comesa principal és dirigir i supervisar l'elaboració de la guia docent, conjuminant els suggeriments i propostes dels professors participants en la docència de l'assignatura, així com conciliar i resoldre possibles discrepàncies o incoherències que pogueren advertir-se; també assumeix les tasques de dirigir, supervisar els materials i suport bibliogràfic que han de subministrar-se als estudiants, atendre les seues possibles queixes i suggeriments en relació amb l'assignatura, preparar i coordinar el contingut específic de les proves d'avaluació, assegurar el compliment dels calendaris i mecanismes de recepció i lliuraments de tasques prèviament anunciats als estudiants i supervisar i proposar a la Comissió de Coordinació Acadèmica l'avaluació i les qualificacions de l'assignatura, reunint per a això les de les diferents activitats i proves desenvolupades.

La Comissió de Coordinació acadèmica, a més de donar les directrius per a la coordinació horitzontal, assumeix la coordinació vertical del títol, estableix els criteris metodològics generals per a la docència i l'avaluació, organitza i coordina les activitats formatives conjuntes, planifica i ordena l'oferta acadèmica, el calendari de cada curs i designa el tribunal d'avaluació del Treball Fi de Màster.

 

Composició Membres Data del nomenament Acord Telèfon (Ext.) E-Mail
Directora Rosa Mª Cibrián Ortiz de Anda     64157 Rosa.M.Cibrian@uv.es
PDI Facundo Ballester Pallarés     44216 Facundo.Ballester@uv.es
PDI Joan Vila Frances 16/07/2015   43398 Joan.Vila@uv.es
PDI Javier Vijande Asenjo 11/02/2016 AJFF2016/20 43883 Javier.Vijande@uv.es
PDI Emilio Higón Rodríguez     44577 Emilio.Higon@uv.es
PAS Mª Ángeles Saez Miralles 13/07/2018 AJFF2018/38                                     
PAS Suplente Purificación Monparler Marí 13/07/2018 AJFF2018/38 43300 Angeles.Saez@uv.es