University of Valencia logo Logo Master's Degree in Gender and Equality Policies Logo del portal

  • Reglament regulador de la concessió de premis extraordinaris de màster a la Universitat de València. ACGUV 204/2017
  • Reglament d'estudis oficials de postgrau a la Universitat de València. ACGUV 199/2017
  • Reglament per a la transferència i reconeixement de crèditsACGUV 126/2011.
  • Reglament de permanència dels estudiants i les estudiants de la Universitat de València. (ACSUV 349/2009)
  • Reial Decret 1125/2003, de 5 de setembre, pel qual s’estableix el sistema europeu de crèdits i el sistema de qualificacions en les titulacions universitàries de caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional.
  • ACGUV 182/14, de 28 d’octubre, que regula l’elaboració dels convenis de doble titulació