Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Investigació Biomèdica Logo del portal

Per a poder ser admés en el màster, els candidats/ les candidates, hauran de ser Llicenciats o Llicenciades o Graduats o Graduades en Medicina, Llicenciats/Llicenciades o Graduats/Graduades en titulacions de l'àrea de ciències de la salut.

Per a poder ser admés en este Màster, a més d'estar en possessió d'un títol universitari que permeta l'accés a les ensenyances de màster els estudiants amb nacionalitat de països no castellanoparlants que a més procedisquen del sistema educatiu d'un país la llengua dels quals no siga l'espanyol, hauran d'acreditar el nivell B2 de coneixement d'espanyol, definit en la classificació del Marco Comú Europeu de Referència.