Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Investigació Biomèdica Logo del portal

Característiques i avaluació TFM

Descàrrega Instruccions
Descàrrega Rúbrica

INSTRUCCIONS PER A l’ELABORACIÓ DEL TREBALL FINAL DE MÀSTER

LLIURAMENT DEL TREBALLS FINAL DE MÀSTER (Normativa del màster)

El dipòsit del TFM es fa per via electrònica en la seu electrònica de la Universitat de València ENTREU: entreu.uv.es.

ELABORACIÓ DE LA MEMÒRIA DEL TREBALL FINAL DE MÀSTER

 1. Extensió: la memòria del treball final de màster tindrà una extensió aproximada entre 30 i 60 pàgines (d’introducció a conclusions), i seguirà l’estructura d’un treball científic. L’alumne hi haurà de reflectir tots els aspectes relacionats amb el treball d’iniciació a la investigació realitzat.
 2. Dimensions dels fulls: pot presentar-se en format A4 o B5.
 3. Redacció:
  • Idioma: castellà, anglés o valencià.
  • Text amb interlineat de 1,5 línies.
  • Es deixaran 3,5 cm de marge superior i inferior i 3 cm en els laterals.
  • Tipus de lletra del text: Times New Roman d’11 punts, a excepció dels títols (grandària superior), els epígrafs (negreta 14), encapçalaments i notes a peu de pàgina (Arial 8).
  • La numeració de les pàgines es farà en la part inferior i centrada.
  • Les taules, les figures i les fotos aniran numerades, amb les seues corresponents llegendes (amb lletra inferior a la del text) i situades en la seua posició natural dins del desenvolupament del text.
 4. En la portada de la memòria del treball haurà d’aparèixer:
  • Universitat de València.
  • Departament o laboratori en el qual s’ha fet el treball.
  • Màster d’investigació biomèdica. “Treball final de màster”.
  • Títol del treball. Haurà de ser concís, precís i amb paraules que reflectisquen el contingut del treball.
  • Estudiant que presenta el treball.
  • Tutor o tutors.
  • Data de presentació (mes i any).
 5. La memòria haurà d’incloure un full amb el certificat de direcció/autorització del TFM signat pels directors tutors d’aquest.
 6. Estructura de treball (apartats):
  • Portada
  • Full de certificat de direcció /autorització del TFM
  • Agraïments: si correspon.
  • Índex
  • Resum
  • Introducció: haurà de ser original i personalitzada per l’estudiant i no còpia d’altres treballs o tesis ja publicats. Inclourà els antecedents i estat actual de la qüestió.
  • Hipòtesi i objectius: hauran de ser tan específics com siga possible.
  • Material i mètodes: si el treball implica fer una investigació amb material animal o humà, haurà d’obtenir-se l’aprovació de la comissió d’ètica del centre corresponent. S’indicarà detalladament el material i el o els mètodes utilitzats. Si aquests últims no són originals, se citarà els autors i se’n redactarà un breu resum. Haurà també de contenir el mètode estadístic utilitzat.
  • Resultats: hauran de ser originals i no còpia d’altres treballs o tesis.
  • Discussió: es discutiran i interpretaran els resultats obtinguts i es compararan amb els referits per altres autors, i es comentaran les diferències, quan n’hi haja.
  • Conclusions: hauran de ser concises, específiques i concordes amb els objectius plantejats.
  • Referències bibliogràfiques: només es farà constar les que l’estudiant haja consultat i utilitzat per al treball i hauran d’aparèixer citades al llarg d’aquest. Les cites bibliogràfiques dins del text es faran en el format APA simplificat. S’hi faran constar els cognoms dels autors i any de publicació i aniran en minúscules, utilitzant l’expressió et al. quan siguen més de dos autors. Si en la llista de referències hi ha diverses per a un mateix autor amb el mateix any de publicació, hauran de distingir-se entre si afegint una lletra. Hi ha disponible un exemple de la seua aplicació i de l’estil de citació en https://www.uv.es/innopfg/citacin_y_confeccin_de_la_bibliografa.html
  • Annexos: si correspon.
 7. Els treballs seguiran la normativa de desenvolupament dels treballs finals de màster aprovada pel Consell de Govern de la Universitat de València el 25 de juliol de 2017.
 8. Defensa: la defensa del treball consistirà en una exposició de 10-15 minuts mitjançant la qual l’alumne presentarà oralment el contingut del treball i les conclusions obtingudes. Posteriorment, els professors membres del tribunal formularan comentaris, preguntes o crítiques al treball i l’alumne tindrà un breu espai de temps (uns quinze minuts) per a respondre.

RÚBRICA PER A AVALUAR UN TREBALL FINAL DE MÀSTER (TFM)

CRITERIS
AVALUATS
Excel·lent
(10-9)
Notable
(8-7)
Aprovat
(6-5)
No acceptable
(4-0)
Continguts Coherència perfecta i total claredat entre l’exposició d’objectius, els problemes i la posterior utilitat dels resultats. Originalitat i innovació, molt acceptables, i correlació positiva entre teoria i pràctica Coherència interna significativa entre objectius, plantejament dels problemes i utilitat del treball. Originalitat, innovació i propostes aplicades bastant acceptables. Alguns resultats poden ser aplicables en la pràctica. Coherència interna acceptable entre objectius, innovació, originalitat i propostes pràctiques. Aplicacions pràctiques poc realistes. Definició dels objectius, explicacions poc coherents, nul·la rellevància. Escasses originalitat i innovació. Insuficients idees per a la posada en pràctica dels resultats del treball.
Aspectes formals de la memòria Claredat, precisió i ordre totalment adequats en l’estructura del treball. Redacció molt correcta tenint en compte tots els apartats del TFM: Introducció, hipòtesi, objectius, metodologia, resultats, discussió i conclusions. Bibliografia totalment adequada i actualitzadaClaredat, precisió i ordre totalment adequats en l’estructura del treball. Redacció molt correcta tenint en compte tots els apartats del TFM: Introducció, hipòtesi, objectius, metodologia, resultats, discussió i conclusions. Bibliografia totalment adequada i actualitzada Claredat i ordre en l’estructura del treball. Redacció bastant correcta segons les normatives gramaticals. Conté tots els apartats del TFM. Bibliografia adequada i actualitzada. Estructura del treball i redacció acceptables. Objectius poc definits. Falta algun apartat essencial. Bibliografia acceptable. Imprecisió en l’estructura del treball. Referències i bibliografia gens actualitzades i inadequades. Figures sense peu o poc clares
Defensa oral Molt bona habilitat comunicativa, divulgativa i de debat. Excel·lent aportació teòrica (arguments, defensa de les idees...). S’ajusta perfectament al temps assignat. Bona habilitat comunicativa, divulgativa i de debat. Acceptable referent a l’aportació teòrica (arguments, defensa de les idees, etc.). S’ajusta bastant al temps assignat. Habilitat comunicativa, divulgativa i de debat correcta. Li costa argumentar i debatre les seues idees enfront de preguntes de l’avaluador. S’ajusta mitjanament al temps assignat. Habilitat comunicativa, divulgativa i de debat escassa. Confusió en l’argumentació i en la defensa de les idees. Dificultats per a ajustar-se al temps assignat.