Logo de la Universitat de València Logo del portal

  • Treball

Máster Universitari en Professor/a d'Educació Secundària per la Universitat de València

Requisits per a l'accés a l'especialitat Formació i Orientació Laboral

 Poden accedir a aquesta especialitat sense necessitat de realitzar la prova d'accés les persones que posseisquen la titulació de Relacions Labors, graduat social, Empresarials, Ciències del Treball, Dret o Administració i Direcció d'Empreses, així com els / les actuals Graduats / des en aquestes titulacions.

També poden accedir a aquesta especialitat directament aquelles persones que mitjançant un certificat acadèmic acrediten haver cursat en els seus estudis universitaris una assignatura bàsica de 6 crèdits de Dret del Treball, una assignatura bàsica de 6 crèdits de prevenció de riscos laborals i una assignatura bàsica de 6 crèdits d'Organització d'Empreses.

Aquells estudiants que no acrediten les titulacions ni les matèries esmentades hauran de superar una prova que confirme el seu domini -a nivell de grau universitari- de les competències relatives a aquesta especialitat. La prova versarà sobre el següent temari (la prova es realitzarà només sobre l'àrea o bloc de coneixements que l'alumne no acredita haver cursat en els seus estudis universitaris.).

Temari per a la prova d'accés a l'especialitat de Formació i Orientació Laboral

La prova constarà de 3 parts referents als coneixements previs que ha de posseir l'alumne del Màster, amb el nivell suficient per a impartir docència en un cicle formatiu de grau superior, en les següents àrees de coneixement: organització d'empreses, dret del treball i prevenció de riscos laborals.

TEMARI DE LA PART D'ADMINISTRACIÓ EMPRESES

1. L'emprenedor. Teories sobre la figura de l'emprenedor. Les qualitats i el potencial emprenedor. La idea emprenedora. El projecte d'empresa. Organismes de suport a emprenedors.

2. L'empresa i l'entorn. L'anàlisi de l'entorn. La cultura empresarial. La imatge corporativa. La responsabilitat social corporativa.

3. La forma jurídica de l'empresa. L'autònom, SL, SA, cooperatives i altres formes jurídiques. Avantatges i inconvenients de les diferents formes jurídiques. Les franquícies.

4. El pla de màrqueting. L'estudi de mercat i viabilitat de la idea de negoci. El procés d'investigació de mercats. El màrqueting operatiu: producte, preu, distribució i comunicació. L'atenció al client.

5. L'organització de l'empresa i recursos humans. L'organització formal i informal. La gestió dels recursos humans a l'empresa. Costos laborals, selecció i formació del personal.

6. La comptabilitat financera. El PGC. El patrimoni de l'empresa i la seua representació. El compte de pèrdues i guanys. Anàlisi de costos i llindar de rendibilitat.

7. Les fonts de finançament. Fonts pròpies i alienes. El pla d'inversions de l'empresa. Anàlisi economicofinancera de l'empresa. Principals ràtios comptables i fons de maniobra.

8.Obligacions fiscals de l'empresa. Impost societats, IRPF i IVA. El calendari fiscal.

9. La gestió administrativa. Documents del procés de compravenda. Documents del procés de pagament i cobrament.

10. Els tràmits de constitució de l'empresa. Tràmits de constitució d'una societat. Tràmits generals per a totes les empreses. Simplificació de tràmits.

 

TEMARI DE LA PART DE DRET LABORAL

1. EL DRET DEL TREBALL

a) Evolució del Dret del Treball

b) El treball i el Dret Laboral

c) Activitats excloses del Dret Laboral

d) Relacions laborals de caràcter especial

e) Les fonts del Dret del Treball

f) Principis per a l'aplicació de les normes laborals

g) Drets i deures dels treballadors

h) Els tribunals laborals

i) L'Administració laboral

2. EL CONTRACTE DE TREBALL I LES MODALITATS DE CONTRACTACIÓ

a) El contracte de treball

b) Modalitats de contractació

c) Altres formes de contractació: Empreses de treball temporal i empreses de subcontractació

3. LA JORNADA LABORAL I LA SEVA RETRIBUCIÓ

a) La jornada laboral: jornades especials, períodes de descans, jornada nocturna, treball a torns, hores extraordinàries, permisos retribuïts, vacances, calendari laboral i festes laborals

b) El salari: SMI, IPREM, garanties del salari i FOGASA

c) La nòmina: estructura del rebut de salaris, bases de cotització a la Seguretat Social, base de retenció de l'IRPF, càlcul de deduccions

4. MODIFICACIÓ, SUSPENSIÓ I EXTINCIÓ DEL CONTRACTE DE TREBALL

a) Modificació del contracte de treball: mobilitat funcional, geogràfica i modificacions substancials de les condicions de treball

b) Suspensió del contracte de treball: causes de suspensió i l'excedència

c) Extinció del contracte de treball: per voluntat conjunta de l'empresari i treballador, per voluntat del treballador, per voluntat de l'empresari i per altres causes

d) La impugnació de l'acomiadament

5. EL SISTEMA DE LA SEGURETAT SOCIAL

a) Modalitats de Seguretat Social: contributiva i assistencial

b) Règims de la Seguretat Social: general i especials

c) Entitats gestores de la Seguretat Social

d) Obligacions de l'empresa amb la Seguretat Social

6. PRESTACIONS DE LA SEGURETAT SOCIAL

a) Prestacions de la seguretat social: assistència sanitària, maternitat, paternitat i adopció, risc durant l'embaràs i la lactància natural, incapacitat temporal, incapacitat permanent, jubilació, mort i supervivència.

b) La desocupació: nivell contributiu i assistencial

7. PARTICIPACIÓ DELS TREBALLADORS EN L'EMPRESA

a) El dret de sindicació

b) Organitzacions sindicals i empresarials

c) Representació dels treballadors: sindical i unitària

d) El dret de reunió dels treballadors: l'assemblea

e) La negociació col·lectiva: contingut, àmbit i tramitació dels convenis col·lectius

f) Els conflictes laborals: la vaga, el tancament patronal i procediments per a la solució de conflictes col·lectius de treball

8. L'ORGANITZACIÓ DEL TREBALL I ELS NOUS ENTORNS EMERGENTS

a) Models d'organització d'empreses (Taylorisme, toyotisme, ...)

b) Factors que influeixen en l'actual organització empresarial (globalització econòmica, contractes i subcontractes, la flexibilitat productiva i laboral, la internacionalització de l'activitat empresarial, el teletreball, la conciliació de la vida laboral i familiar, la mobilitat, l'entorn multicultural, ...)

 

TEMARI DE LA PART DE SALUT LABORAL

 

1. EL DRET DEL TREBALL

a) Evolució del Dret del Treball

b) El treball i el Dret Laboral

c) Activitats excloses del Dret Laboral

d) Relacions laborals de caràcter especial

e) Les fonts del Dret del Treball

f) Principis per a l'aplicació de les normes laborals

g) Drets i deures dels treballadors

h) Els tribunals laborals

i) L'Administració laboral

2. EL CONTRACTE DE TREBALL I LES MODALITATS DE CONTRACTACIÓ

a) El contracte de treball

b) Modalitats de contractació

c) Altres formes de contractació: Empreses de treball temporal i empreses de subcontractació

3. LA JORNADA LABORAL I LA SEVA RETRIBUCIÓ

a) La jornada laboral: jornades especials, períodes de descans, jornada nocturna, treball a torns, hores extraordinàries, permisos retribuïts, vacances, calendari laboral i festes laborals

b) El salari: SMI, IPREM, garanties del salari i FOGASA

c) La nòmina: estructura del rebut de salaris, bases de cotització a la Seguretat Social, base de retenció de l'IRPF, càlcul de deduccions

4. MODIFICACIÓ, SUSPENSIÓ I EXTINCIÓ DEL CONTRACTE DE TREBALL

a) Modificació del contracte de treball: mobilitat funcional, geogràfica i modificacions substancials de les condicions de treball

b) Suspensió del contracte de treball: causes de suspensió i l'excedència

c) Extinció del contracte de treball: per voluntat conjunta de l'empresari i treballador, per voluntat del treballador, per voluntat de l'empresari i per altres causes

d) La impugnació de l'acomiadament

5. EL SISTEMA DE LA SEGURETAT SOCIAL

a) Modalitats de Seguretat Social: contributiva i assistencial

b) Règims de la Seguretat Social: general i especials

c) Entitats gestores de la Seguretat Social

d) Obligacions de l'empresa amb la Seguretat Social

6. PRESTACIONS DE LA SEGURETAT SOCIAL


a) Prestacions de la seguretat social: assistència sanitària, maternitat, paternitat i adopció, risc durant l'embaràs i la lactància natural, incapacitat temporal, incapacitat permanent, jubilació, mort i supervivència.

b) La desocupació: nivell contributiu i assistencial

7. PARTICIPACIÓ DELS TREBALLADORS EN L'EMPRESA

a) El dret de sindicació

b) Organitzacions sindicals i empresarials

c) Representació dels treballadors: sindical i unitària

d) El dret de reunió dels treballadors: l'assemblea

e) La negociació col·lectiva: contingut, àmbit i tramitació dels convenis col·lectius

f) Els conflictes laborals: la vaga, el tancament patronal i procediments per a la solució de conflictes col·lectius de treball

8. L'ORGANITZACIÓ DEL TREBALL I ELS NOUS ENTORNS EMERGENTS

a) Models d'organització d'empreses (Taylorisme, toyotisme, ...)

b) Factors que influeixen en l'actual organització empresarial (globalització econòmica, contractes i subcontractes, la flexibilitat productiva i laboral, la internacionalització de l'activitat empresarial, el teletreball, la conciliació de la vida laboral i familiar, la mobilitat, l'entorn multicultural, ...)

TEMARI DE LA PART DE SALUT LABORAL

1. NORMATIVA EN MATÈRIA DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS:

a. LPRL i reglament serveis de prevenció.

b. normativa Comunitària

c. normativa Internacional

d. Organismes estatals i internacionals: INSHT, OIT.

 

2. OBLIGACIONS D'EMPRESARIS I TREBALLADORS EN MATÈRIA DE PRL

a. Drets i deures dels treballadors

b. Protecció en casos especials

c. Obligacions dels empresaris (generals i especifiques)

d. Protecció maternitat i lactància

e. Responsabilitat de l'empresari en matèria de prevenció.

3. PRINCIPIS DE L'ACCIÓ PREVENTIVA.

a. Principis d'acció preventiva.

b. Equips de protecció col·lectiva.

c. Equips de protecció individual

4. DANYS A LA SALUT DEL TREBALLADOR.

a. Patologies específiques: accidents i malalties. Concepte legal.

b. patologies inespecífiques

c. Tècniques de prevenció

5. RISCOS DERIVATS DE LES CONDICIONS MEDIAMBIENTALS. DANYS QUE PROVOQUEN I MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ.

a. Riscos físics: soroll, vibracions, temperatura, radiacions, il·luminació.

b. Riscos químics.

c. Riscos biològics.

6. RISCOS DERIVATS DE LES CONDICIONS DE SEGURETAT. DANYS QUE PROVOQUEN I MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ.

a. Llocs de treball.

b. Senyalització de seguretat.

c. Equips de treball i instal·lacions elèctriques.

d. Protecció enfront de màquines.

e. Incendis.

7. RISCOS DERIVATS DE LA CÀRREGA I ORGANITZACIÓ DEL TREBALL. DANYS QUE PROVOQUEN I MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ.

a. La càrrega física i mental.

b. L'organització del treball i els factors psicosocials.

8. ACTUACIÓ EN CAS D'ACCIDENT

a. Investigació d'accidents de treball

b. Notificació i registre dels accidents de treball

c. Anàlisi estadístic de la sinistralitat

9. Tècniques bàsiques de primers auxilis:

a. Principis bàsics d'actuació. P.A.S.

b. RCP, CREMADES, FRACTURES, HEMORRÀGIES.

c. Transport de ferits.

10. EL PLA D'EMERGÈNCIA A L'EMPRESA

a. Classificació de les emergències

b. Actuació en cas d'emergència

c. Pla d'evacuació

11. MODALITATS DE GESTIÓ DE LA PREVENCIÓ

a. Organització de la prevenció

b. Assumpció per l'empresari

c. Treballadors designats

d. Servei de prevenció propi

e. Servei de prevenció aliè

f. Servei de prevenció mancomunat

12. REPRESENTANTS DELS TREBALLADORS EN MATÈRIA DE PREVENCIÓ

a. Delegats de prevenció

b. Comitè de seguretat i salut

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Aquesta pàgina web utilitza cookies pròpies i de tercers amb fins tècnics , d'anàlisi del trànsit per facilitar la inserció de continguts en xarxes socials a petició de l'usuari . Si continua navegant , considerem que accepta el seu ús . Per a més informació consulte la nostrapolítica cookies