Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Psicogerontologia Logo del portal

Un cop superats els estudis universitaris conduents a l’obtenció d’una determinada titulació oficial, la persona interessada podrà sol·licitar l’expedició del corresponent títol.

Per accedir a la sol·licitud de títol electrònica clica ací. És necessària la identificació amb les credencials d'alumne de la Universitat de València (usuari i contrasenya).

 

Recollida del títol

El títol es recollirà personalment, amb el DNI vigent, a la secretaria del centre d’estudis.

Taxes

Les taxes són fixades anualment mitjançant Decret del Consell.

Normativa aplicable

  • Reial decret 822/2021, de 28 de setembre, pel qual s’estableix l’organització dels ensenyaments universitaris i del procediment d’assegurament de la seua qualitat

  • Reial decret 1496/1987, de 6 de novembre, pel qual es regula l'obtenció, expedició i homologació de títols universitaris.

  • Ordre ECI/2514/2007, de 13 d'agost, sobre expedició de títols universitaris oficials de màster i doctor.

  • Reial decret 1002/2010, de 5 d'agost, sobre expedició de títols universitaris oficials.