Logo UVDegree in Audiovisual CommunicationFaculty of Philology, Translation and Communication Logo del portal

Transferència

La transferència de crèdits consisteix a incloure, en els documents acadèmics oficials de l’estudiant, la totalitat dels crèdits obtinguts en ensenyaments oficials anteriors i que no hagen conduït a l’obtenció d’un títol oficial.
Els mòduls, les matèries o les assignatures transferides no es tindran en compte per calcular la baremació de l’expedient.
La transferència no s’aplicarà en cas de simultanejar estudis llevat que renuncie a la simultaneïtat per abandó de dits estudis.

Reconeixement d'estudis superiors oficials universitaris

El reconeixement de crèdits consisteix a acceptar, per part de la Universitat, els crèdits cursats en ensenyaments oficials d’aquesta o altra universitat perquè computen en altres ensenyaments distints a l’efecte d’obtenir un títol oficial. Regles bàsiques de reconeixement:

 1. Almenys 36 crèdits corresponents a matèries de formació bàsica, si la titulació de destinació pertany a la mateixa branca que la d’origen.
 2. Altres crèdits corresponents a matèries de formació bàsica pertanyents a la branca de destinació.
 3. Tots els altres crèdits sempre que hi haja adequació entre les competències i els coneixements entre les matèries d’origen i les que configuren la titulació de destinació.
 4. En cap cas es reconeixeran els crèdits corresponents als treballs de fi de grau i màster.

En cas de crèdits obtinguts en estudis oficials d'ordenacions anterios, es tindran en compte les taules d'adaptació de les assignatures d'aquests plans d'estudis amb les assignatures dels nous plans d'estudis.

Reconeixement d'estudis superiors oficials no universitaris

Podran ser reconeguts crèdits cursats en altres ensenyaments superiors oficials no universitaris, en la formació professional de grau superior i en programes de mobilitat, tant nacionals com internacionals. Recentment s'ha signat el Conveni de col·laboració entre la Generalitat, a travès de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport i les cinc universitats públiques valencianes per a determinar les correspondències entre el títols de tècnic/a superior de Formació Professional impartits en la CV i els títols universitaris de grau impartits, així com el reconeixement de crèdtis ECTS entre els títols esmentats: es convalidaran un mínim de 30 crèdits en el graus recollits en el Annex I del Conveni. Consulta aqueste i la web dels centres implicats. A mesura que es vagen signant convenis amb la resta de graus, se'ls donarà publicitat.

D'altra banda, l’experiència laboral i professional acreditada, i els ensenyaments universitaris no oficials podran ser reconeguts sense que superen, de forma conjunta, el 15% del total de crèdits que constituïsca el pla d’estudis.  Encara que, el reconeixement de crèdits procedents de títols propis, excepcionalment, podrà superar aquest percentatge o, si escau, ser reconegut, en la seua totalitat sempre que el corresponent títol propi haja estat extingit i substituït per un títol oficial.
També es poden reconèixer com a crèdits optatius de la titulació, fins un màxim de 6, per participació dels estudiants en activitats universitàries culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació.

Procediment

Els procediments de transferència o reconeixement els ha d’iniciar l’alumne/a amb la presentació de la corresponent sol·licitud en la secretaria del seu centre.

Resolució

El/la degà/na o director/a, previ informe de la Comissió Acadèmica de Títol , resoldrà en un termini màxim d'un mes, si no, s’entendrà desestimada la petició.

Taxes

Per l’estudi de les sol·licituds i la incorporació a l’expedient dels crèdits reconeguts, s’aplicaran les taxes establertes per la Generalitat Valenciana per a cadascun dels supòsits.

Normativa Reguladora

ADMISSION PROCEDURE FOR THE 2020/2021 ACADEMIC YEAR:

Description:  

Call for the admission application for students who aim to continue their studies in this Faculty during the 2020/2021 academic year and are in any of these circumstances: partial University foreign official studies; completed studies with the obtainment of a foreign certificate that requested the homologation of such certification and it got denied or completed studies with the obtainment of a foreign certification whose homologation has been not requested.

Deadlines:

 • Application form presentation: from 1 to 24 July 2020
 • Documentation rectifications: until 5 September 2020
 • Results publication: before 30 September 2020 (website)

Places offer:

 • English Studies: 5
 • Hispanic Studies: 5
 • Modern Languages and Literatures: 15
 • Catalan Philology: 5
 • Classical Philology: 5
 • Degree in Translation and Interlinguistic Mediation: English 3, French 2, German 2.

NOTICE:  In Journalism and in Audiovisual Communication degrees, for the 2020/2021 academic year, no places are offered.

Requirements:

 • To have initiated University official studies in any foreign university.
 • To have recognised a minimum of 30 credits, computable when it comes to the obtainment of an official title.
 • Not having used 6 calls in any of the subjects of the initiated studies up.
 • To credit the knowledge of one of the two official languages (equivalent, at least, to a B1) through the official recognised diploma.
 • For the degree of Translation and Interlinguistic Mediation, 12 credits of the requested language B (German, French or English) corresponding to level 1 and 2 must be completed. Students who have completed the original course in the requested language B will be exempt from this requirement.

Order criteria and priority of applications:

 1. Students with certificates in official studies of the same knowledge area. 
 2. Students with certificates in studies of other knowledge areas.
 3. When applied, the order criteria of each group will be:  
A) Number of recognised credits.
b) Average grade of the student academic record calculated according to the RD 1125/2003 for Spanish studies.
c) Reason causing the application properly accredited:
1. Labour move of the person interested.
2. Move of the residence of the family unit.
3. Elite and high-ranking sportspeople. 
4. The existence of a convention with the home university. 
5. Other justified causes.
In any case, the admission will carry the accomplishment of at least 30 credits, apart from the pertinent Final Degree Project, except in those cases in which the person concurs special circumstances properly accredited. 

 

Documentation to be submitted: 

 • Admission request through the Virtual Office ENTREU.
 • Proof of paying the fee of recognition of the subjects or the correspondent credits to the foreign studies (according to the Decree of the Governing Council of the Valencian Community through which the fees to be paid for the university academic services provision is stablished).
 • Validation form.
 • Accrediting certification of the student’s nationality (original and copy of the ID or passport).
 • Accrediting certification of pursued studies indicating among others, the official duration in academic years of the followed studies programme, studied subjects, class loads of each of them, the grades obtained, the average score and the grades system used.
 • Programme stamped by the University of origin.
 • Document whit the grade point average calculated on the scale 0-10 according to the proceeding established by the Ministry of Education in the following link:                http://ir.uv.es/i8FvfHb
 • Syllabus of the completed subjects to be recognised sealed by the home university. (They must be submitted on paper in the Faculty' secretary)
 • Official document accrediting that the home university is authorised or recognised in the system of higher education of the country of origin.
 • Affidavit that states not having applied the type approval of the corresponding diploma nor being pending approval.
 • Any other document that the person concerned considers necessary for supporting the request.

The documents issued abroad must meet the follow requirements:

 • Official documents issued by authorities that are competent for that according to legal order of that concrete country.
 • Legalised by the appropriated diplomatic channel or, when applicable, by the Hague Convention apostille. This requirement will be not applicable to documents issued by authorities of European Union Member States or signatories of the Agreement on the European Economic Area, in which the certified copy will be enough.
 • Accompanied, when applicable, by its corresponding official translation in any of the official languages of the Valencian Community.

In these cases, the translator’s seal must be in the translation. 

In the case of documents need to be legalised, the official translation should take place when the legalisation procedure has finished; therefore, the official translation should involve the signature legalisation procedure. In any case, the presentation of the official translation does not exempt from presenting the original document.

The translation into Spanish can be done:

 • By a sworn translator, authorised or registered in Spain.
 • By the Interpretation Office of the Spanish Ministry of
  Foreign Affairs and Cooperation.
 • By the UNESCO, the Ibero-American Centre for Cooperation of any other institution recognised by Spain.
 • By any diplomatic or consular representation of Spain located abroad.
 • By the diplomatic representation in Spain of the home country of the applicant or, if that is the case, the country of origin of the document.

Validity and connection: 

 • The admission resolutions will only have validity for the academic year 2020/2021, and in any case it can mean a place reserve for following academic years.
 • The admitted students, once the enrolment is completed, must pay the corresponding fee for the recognised subjects.