Logo UVDegree in Social EducationFaculty of Philosophy and Educational Sciences Logo del portal

 • facultat

Funcions

El Comitè de Qualitat del Centre és un òrgan que desenvolupa les tasques de planificació i seguiment del SGIQ , actuant a més com un dels vehicles de comunicació interna de la política , objectius, plans, programes, responsabilitats i assoliments d'aquest sistema. Una enumeració de les seues funcions és la següent :

 • Verificar la planificació del SGIQ del Centre, de manera que s'assegure el compliment dels requisits generals del Manual del SGIQ, de la Política i els Objectius de la Qualitat i dels requisits contemplats en les guies de verificació i certificació corresponents .
 • Proposar i revisar la Política i els Objectius Generals de la Qualitat del Centre i informar a tota la comunitat educativa .
 • Proposar i coordinar la formulació dels objectius anuals del Centre i fer el seguiment de la seva execució .
 • Fer el seguiment de l'eficàcia dels procediments a través dels indicadors i evidències associats als mateixos. Per això tots els procediments conclouen amb un procés d'avaluació i propostes de millora que anualment ha de revisar.
 • Rebre informació del Degà/na sobre els projectes de modificació de l'organigrama i es posiciona davant els mateixos .
 • Controlar l'execució de les accions correctives i / o preventives, de les actuacions derivades de la revisió del sistema, de les accions de resposta als suggeriments, queixes i reclamacions. I, en general, de tots els procediments .
 • Desenvolupar la implantació de les propostes de millora del SGIC suggerides en els procediments que s'han plantejat en el SGIQ .
 • Decidir la periodicitat i la durada, dins del seu àmbit de competència, dels procediments de recollida d'enquestes de mesura de la satisfacció dels grups d'interès .
 • És informat pel coordinador de Qualitat dels resultats de les enquestes de satisfacció i proposa criteris per a la consideració de les propostes de millora que puguin derivar d'aquests resultats.
 • Supervisar la informació i retre comptes a la comunitat educativa, generalment a la Junta de Centre dels procediments d'avaluació i millora que s'han dut a terme .

Composició

 

 

 

 

This website uses proprietary and third-party cookies for technical purposes, traffic analysis and to facilitate insertion of content in social networks on user request. If you continue to browse, we consider that you are accepting its use. For more information please consult ourcookies policy