Universitat de ValènciaGrau en LogopèdiaFacultat de Psicologia Logo del portal

1. DOCUMENTACIÓ PER A ESTUDIANTS DE NOU INGRÉS

35Si en realitzar la matrícula no s'ha pogut validar la causa d'exempció o no has pogut introduir el compte bancari, una vegada realitzada la matrícula hauràs d'enviar un email a tasasybecas.psico@uv.es amb el document acreditatiu de l'exempció corresponent o l'autorització bancària (https://www.uv.es/graus/sobre_virtual/domiciliacio.pdf) escanejada una vegada emplenada segons el cas.

A partir del 13 de setembre, s'accedirá a la Seu Electrònica de la Universitat de València -ENTREU- (procediment EST_EDM) i es pujarán a aquesta els documents que corresponguen:

1.1. Documentació general

 • Fotocòpia del DNI/ Passaport /NIE per ambdues cares.
 • Ordre de domiciliació del pagament de la matrícula degudament emplenada i signada pel titular del compte.

1.2. Acreditativa de la situació acadèmica de accés.

 • Proves d'Accés a la Universitat (PAU): ​Targeta oficial qualificacions de les PAU.
 • Cicle Formatiu de Grau Superior (CFGS):
  • Títol de tècnic especialista o dipòsit del mateix.
  • Certificat oficial de notes.
  • Targeta oficial de les PAU, amb assignatures voluntàries, si és el cas.
 • Estrangers:
  • Estudiants UE. Credencial per a l'accés expedit per la UNED.
  • Estudiants No UE. Convalidació del batxillerat.

Nota: Si la credencial de la UNED té caràcter provisional, hi haurà de termini fins a 11 d'octubre per lliurar la definitiva, en cas contrari es procedirà a anul·lar la matrícula.

 • Titulats Universitaris:
  • Títol universitari o dipòsit del mateix.
  • Certificat oficial de notes (aquest certificat no és necessari en el cas de Titulats per la UV).
 • Majors de 25, 40 y 45: Certificat oficial de la superació de les proves d'accés.
 • Universitat de fora de la Comunitat Valenciana: hauran de presentar el justificant de pagament dels drets de trasllat (Es tramita a la universitat on s'ha fet la PAU, aportant certificat d'admissió al grau o certificat de matrícula, que es descarrega des del següent enllaç: ENTREU

1.2.Acreditativa de la situació especial de accés.

 • Certificat del grau de discapacitat en vigor.
 • Fotocòpia del butlletí oficial de publicació de la condició d'esportista d'elit o d'alt nivell.

1.3.Acreditativa del dret a l'exempció de taxes de matrícula.

 • Membres de família nombrosa o monoparental: títol en vigor.
 • Víctimes de terrorisme: acreditació de la condició.
 • Persones amb discapacitat: Certificat de l'grau de discapacitat en vigor.
 • Matrícula d'honor en segon de batxillerat o amb premi extraordinari en el batxillerat: certificat oficial de l'institut (en aquest cas, a més de enviar-lo al correu indicat, caldrà sol·licitar cita prèvia al web de centre i lliurar l'original dins del termini).
 • Víctimes de violència de gènere: acreditació de la condició.

2.DOCUMENTACIÓ PER A ESTUDIANTS DE 2n CURS I POSTERIORS

 • Ordre de domiciliació del pagament de la matrícula degudament emplenada, en cas que no l'hages presentat anteriorment o haja modificació del número de compte.

Caldrà presentar documentació tant si demanes beca com si et trobes en alguna d'aquestes situacions que et donen dret a exempció de taxes:

 • Membres de família nombrosa: títol en vigor.
 • Víctimes de terrorisme: acreditació de la condició.
 • Persones amb discapacitat: acreditació de la condició.
 • Víctimes de violència de gènere: acreditació de la condició.