SISTEMES PROPORCIONALS AMB LLISTA OBERTA
Rafael Pla López
Departament de Matemàtica Aplicada
Universitat de València
28 de desembre del 3
Introducció
Garantia i possibilitat de representació: Proporcionalitat:
Resta major:
grau
comparació
valoració de vots en blanc i nuls

Quocient major: vulneració de la proporcionalitat
regla d'Hondt
sistema de Saint Lagué
Sistema mixte
Classificació de paperetes: per regla d'Hondt: distribució
ordenació

per Resta major: distribució
ordenació     simplificado

sistema mixte: ordenació
Full d'escrutini Mètodes EN CASTELLANO

Introducció:

Parlem de llista oberta quan cada elector pot votar per qualsevol candidat amb independència de com haja estar presentat.

Parlarem de sistema proporcional quan, en cas que una part dels electors vote en bloc de la mateixa manera, obtenen com a mínim un número de representants que difereix en menys de la unitat de la part proporcional exacta que els correspondria. Parlarem de proporcionalitat forta quan també ho obtenen com a màxim.

Aquesta proporcionalitat es pot garantir amb diferents mètodes. Ú d'ells és la utilització del vot ordenat ponderat, on cada elector assigna un ordre entre candidats i a cada candidat votat se li assigna una puntuació diferent en funció de la posició en la qual haja estat votat. Poden establirse diferents ponderacions, entre elles:
    a) Dividir pel número d'ordre en el qual haja estat votat (és a dir, per divisors 1, 2, 3, 5,... a la manera de la Regla d'Hondt).
    b) Dividir pels successius números impars (és a dir, per divisors 1, 3, 5, 7,... a la manera del sistema de Saint Lagué).
    c) Multiplicar pel número de llocs a elegir més 1 menys el número d'ordre (per exemple, per a elegir 10 llocs caldria multiplicar per 10, 9, 8, 7,...).

Amb qualsevol d'aquestes ponderacions, si tots els electors voten en diferents blocs a llistes ordenades disjuntes de candidats, el resultat és proporcional segons la definició anterior (encara que, per exemple, amb els divisors de Saint Lagué s'obté una millor aproximació a la proporcionalitat exacta, i amb el sistema multiplicatiu s'obté una pitjor aproximació). Però si una majoria d'electors creuen els seus vots, votant als seus candidats en diferents ordre, podrien obtenir una representació superior a la que proporcionalment els correspondria. Per a evitar-ho cal introduir una clàusula de garantia de la proporcionalitat.

Això es pot aconseguir de diferents formes. En particular, en la VII Assemblea d'Esquerra Unida del País Valencià del 3 de desembre del 2000 es va aprovar un sistema mixte on els electors poden eventualment optar entre votar en llista oberta o a candidatures tancades, garantint-se la proporcionalitat per a aquestes pel sistema de resta major o de Saint Lagué, segons es tractara simplement de distribuir llocs o també d'ordenar-los.

Aquest mètode pot ser adequat per a primar el respecte a la pluralitat pròpia d'un moviment polític i social. En altres casos, tanmateix, pot interessar primar la cohesió, evitant la necessitat de recòrrer a la utilització de candidatures tancades per a garantir la proporcionalitat. Això es pot aconseguir amb el mètode açí descrit mitjançant classificación de paperetes amb la regla d'Hondt o Resta Mayor.


ANNEX

 Full d’escrutini utilitzant Regla d'Hondt:

Nom i cognoms:

Nº1:                                                                                                :            /1   =
Nº2:                                                                                                :            /2   =
Nº3:                                                                                                :            /3   =
Nº4:                                                                                                :            /4   =
Nº5:                                                                                                :            /5   =
Nº6:                                                                                                :            /6   =
Nº7:                                                                                                :            /7   =
Nº8:                                                                                                :            /8   =
Nº9:                                                                                                :            /9   =
Nº10:                                                                                              :            /10 =
Nº11:                                                                                              :            /11 =
Nº12:                                                                                              :            /12 =
Nº13:                                                                                              :            /13 =
Nº14:                                                                                              :            /14 =
                                                                                                      TOTAL       =Mètodes:
Sistema mixte d'EUPV
Voto Personal Transferible
IFFP 3 candidate preferential voting method. The 1/3 quota for losers
Sistema de suma/promedi de vots (Miquel Villamon i Alonso)
Sistema obert proporcional per classificació de paperetes amb la regla d'Hondt.
Llistes tancades no excloents
Sistema obert proporcional per classificació de paperetes amb Resta Major.
Sistema per suma de primers votats (Miquel Villamon i Alonso)