Logo de la Universitat de València Logo Càtedra de Finances internacionals Universitat de València - Banco Santander Logo del portal

Convocatòria d'ajudes Santander 2021

La Càtedra de Finances Internacionals UV - Banc Santander dona impuls a aquesta convocatòria d'ajudes, la finalitat de les quals és afavorir i promoure entre l'estudiantat universitari la millora de la seua ocupabilitat i el seu futur professional mitjançant la concessió d'aquestes ajudes. Així, es pretén facilitar la realització de pràctiques acadèmiques externes extracurriculars en l'àrea de les finances a l'estudiantat que curse estudis oficials en la Facultat d'Economia de la Universitat de València en el curs 2020-2021.

Informació General

 • Duració mínima d' 1 mes i màxima 4 mesos.
 • La beca o ajuda inclou Manutenció.
 • Quantitat de beques oferides: 10
 • Dirigida a estudiants d'estudis oficials en la Facultat d'Economia de la Universitat de València durant el curs 2020-2021.

Quantia econòmica

 • Pràctiques realitzades a Espanya: 300€/mes. Ex.: si la pràctica extracurricular té la duració màxima, que és de 4 mesos, aquesta ajuda estarà dotada amb un total de 1.200€.
 • Pràctiques en un país de la UE diferent a Espanya: 600€/mes. Ex.: si la pràctica extracurricular té la duració màxima, que és de 4 mesos, aquesta ajuda estarà dotada amb un total de 2.400 €.

Requisits

A. ESTUDIANTS DE GRAU

A1 La persona aspirant a l'ajuda ha d'haver cursat alguna/s de les següents titulacions de grau de la Universitat de València durant el curs 2020-2021:

 • Grau en Administració i Direcció d'Empreses (ADE).
 • Grau en Economia (ECO).
 • Grau en Finances i Comptabilitat (FIC).
 • Grau en International Business (GIB).
 • Doble grau en ADE + Dret.
 • Doble grau en Turisme + Administració i Direcció d'Empreses (TADE).
 • Dobles Titulacions Internacionals (*DTI):
  • Grau en Administració i Direcció d'Empreses (GADE).
  • Grau en Economia (GECO).
  • Grau en International Business (GIB).

A2 Haver superat els crèdits corresponents als tres primers cursos del grau que s'estiga cursant.

A3 Nota mitjana dels crèdits equivalents als tres primers cursos del grau que s'estiga cursant siga com a mínim 7 sobre 10.

A4 Tindre un coneixement d'anglés o de l'idioma de treball en destí igual o superior a un B1 conforme al Marc europeu comú de referència per a les Llengües (CEFR).

A5 No tindre ni haver tingut relació contractual de tipus laboral, de prestació de serveis o assimilable amb l'empresa en la qual exercirà les pràctiques acadèmiques.

B. ESTUDIANTES DE MÁSTER

B1 Ha d'haver cursat durant el curs 2020-21 el Màster de Finances Corporatives del Departament de Finances Empresarials de la Facultat d'Economia de la Universitat de València o en algun màster de la Facultat d'Economia de la Universitat de València on el Departament de Finances Empresarials impartisca docència.

B2 Que la nota mitjana del grau o llicenciatura que va cursar per a accedir al màster siga com a mínim 7 sobre 10

B3 Tindre un coneixement d'anglés o de l'idioma de treball en destí igual o superior a un B1 conforme al Marc europeu comú de referència per a les Llengües (CEFR)

B4 No tindre ni haver tingut relació contractual de tipus laboral, de prestació de serveis o assimilable amb l'empresa en la qual exercirà les pràctiques acadèmiques.

Així mateix, haurà de presentar les dades de l'empresa, raó social, país on es realitzarà la pràctica, període en el qual les realitzarà i identificació del tutor o tutora de l'empresa indicant el seu càrrec dins de l'organització, juntament amb la memòria d'activitats que està previst que realitze durant les pràctiques.

Finalment, les persones candidates han d'inscriure's en la plataforma a través de l'adreça:

http://www.becas-santander.com/program/10-ayudas-economicas-para-la-realizacion-de-practicas-academicas-externas-en-finanzas

DOCUMENTS

Estat de la Convocatòria

 • Període d'inscripció: 01/12/2020 - 01/03/2021
 • Evaluació de les sol·licituds: 01/03/2021 - 13/04/2021
 • Selecció de candidatures: 13/04/2021