Accedir a la pàgina principal de la Universitat  
Servei de contractació administrativa  

Adjudicació d'Obres / Adjudicación de Obras

Núm. Exp.

Objecte/ Objeto

Adjudicació Adjudicación

Formalització Formalización

2017 0126 OB 026  

Reforma del sistema de climatització de la segona planta (Departaments de Medicina i Cirurgia)  de la Facultat de Medicina i Odontologia del Campus de Blasco Ibáñez

Reforma del sistema de climatización de la segunda planta (Departaments de Medicina i Cirurgia) de la Facultat de Medicina i Odontologia del Campus de Blasco Ibáñez

RESOLUCIÓ RESOLUCIÓN

resolución

 

16/07/2018 

resolución

 

2017 0114 OB 025

Construcció de nou edifici per a la Facultat d'Infermeria i Podologia de la Universitat de València en el Campus de Blasco Ibáñez

Construcción de nuevo edificio para la Facultat d'Infermeria i Podologia de la Universitat de València en el Campus de Blasco Ibáñez

RESOLUCIÓ RESOLUCIÓN

resolución

 

11/05/2018  

resolución

 

2017 0058 OB 011  

Obres de reparació de façanes en l'antic col.legi Lluís Vives d'Ontinyent

Obras de reparación de fachadas en el antiguo colegio Lluís Vives de Ontinyent

RESOLUCIÓ RESOLUCIÓN

 

 

30/10/2017

resolución

 

2017 0052 OB 008  

Producció i substitució de climatitzadors de la Facultat de Farmàcia del Campus de Burjassot

Producción y sustitución de climatizadores de la Facultat de Farmàcia del Campus de Burjassot

RESOLUCIÓ RESOLUCIÓN

resolución

 

12/01/2018

resolución

 

2017 0093 OB 016  

Obra complementària de la obra d'adequació d'espais per a laboratoris de cultius cel.lulars en planta semisoterrani, soterrani i quinta de l'edifici d'investigació Jerónimo Muñoz de la Universitat de València (ampliació d'instal.lacions de Bioseguritat per a laboratoris P2+/P3)

Obra complementaria de las obras de adecuación de espacios para laboratorios de cultivos celulares en planta semisótano, sótano y quinta del edificio de investigación Jerónimo Muñoz de la Universitat de València (ampliación de instalaciones de Bioseguridad para laboratorios P2+/P3)

RESOLUCIÓ RESOLUCIÓN

resolución

 

02/08/2017

resolución

2017 0094 OB 017  

Obra complementària nº 3 de substitució de màquines de producció de fred a l'Edifici de la Nau

Obra complementaria nº 3 de sustitución de máquinas de producción de frío en el Edificio de la Nau

RESOLUCIÓ RESOLUCIÓN

resolución

31/07/2017

resolución

2017 0024 OB 003  

Adequació de la planta baixa de l'Edifici de Decanats per al Servei d'Informàtica en el Campus de Burjassot

Adecuación de la planta baja del Edificio de Decanatos para el Servicio de Informática en el Campus de Burjassot

RESOLUCIÓ RESOLUCIÓN

resolución

 

05/09/2017 

resolución

2017 0069 OB 012  

Obra complementària nº 2 d'augment de potència per a la producció de fred a l'edifici La Nau

Obra complementaria nº 2 de aumento de potencia para la producción de frío en el edificio La Nau

RESOLUCIÓ RESOLUCIÓN

resolución

 

 

04/07/2017

resolución

2016 0102 OB 032  

Adequació d'espais per a nou accès en planta baixa del bloc B de la Facultat de Ciències Biològiques del Campus de Burjassot

Adecuación de espacios para nuevo acceso en planta baja del bloque B de la Facultat de Ciències Biològiques del Campus de Burjassot

RESOLUCIÓ RESOLUCIÓN

resolución

 

30/05/2017

resolución

 

2017 0030 OB 004  

Obra complementària nº 2 de reforma dels nuclis de lavabos de la planta baixa i primera de l'Edifici de Serveis Generals de Campus de Burjassot

Obra complementaria nº 2 de reforma de los núcleos de aseos de la planta baja y primera del Edificio de Servicios Generales de Campus de Burjassot

RESOLUCIÓ RESOLUCIÓN

resolución

 

12/04/2017

resolución

2016 0101 OB 031  

Adequació d'espais per a reubicar la secretaria del Deganat de la Facultat de Química en la plata baixa del bloc F del Campus de Burjassot

Adecuación de espacios para reubicar la secretaría del Decanato de la Facultad de Química a la plata baja del bloque F del Campus de Burjassot

RESOLUCIÓ RESOLUCIÓN

resolución

24/03/2017

resolución

2016 0096 OB 029  

Adequació de la planta semisoterrani de l'aulari d'Ontinyent de la Universitat de València

Adecuación de la planta semisótano del Aulario de Ontinyent de la Universitat de València

RESOLUCIÓ RESOLUCIÓN

resolución

27/03/2017

resolución

2017 0003 OB 001

Obra complementària de substitució de màquines de producció de fred a l'Edifici de la Nau

Obra complementaria de sustitución de máquinas de producción de frío en el Edificio de la Nau

RESOLUCIÓ RESOLUCIÓN

resolución

 

16/02/2017

resolución

2016 0067 OB 019

Renovació de la instal.lació de climatització de l'edifici de la Facultat de Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport i de la Facultat de Fisioteràpia del Campus de Blasco Ibáñez

Renovación de la instalación de climatización del edificio de la Facultat de Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport i de la Facultat de Fisioteràpia del Campus de Blasco Ibáñez

RESOLUCIÓ RESOLUCIÓN

resolución

10/02/2017

resolución

2016 0114 OB 036

Obra complementària de reforç del forjat en la reforma en planta baixa i primera de l'Edifici de Serveis Generals per a Museu de Geologia de la Facultat de Biológiques

Obra complementaria de refuerzo del forjado en la reforma en planta baja y primera del Edificio de Servicios Generales para Museo de Geología de la Facultat de Biològiques

RESOLUCIÓ RESOLUCIÓN

resolución

29/12/2016

resolución

 

 

2016 0000 OB 027

Adequació d'espais per a laboratoris de cultius cel.lulars en planta semisoterrani, soterrani i quinta de l'edifici d'investigació Jerónimo Muñoz

Adecuación de espacios para laboratorios de cultivos celulares en planta semisótano, sótano y quinta del edificio de investigación Jerónimo Muñoz

RESOLUCIÓ RESOLUCIÓN

resolución

 

19/12/2016

resolución

 

2016 0080 OB 025

Trasllat del supercomputador Tirant i formació de sala de màquines del Servei d'Informàtica en el Campus de Burjassot

Traslado del supercomputador Tirant y formación de sala de máquinas del Servicio de Informática en el Campus de Burjassot

RESOLUCIÓ RESOLUCIÓN

resolución

24/11/2016

resolución

2016 0034 OB 009

Reforma de la instal.lació de seguretat en l'Edifici Històric de la Nau de la Universitat de València

Reforma de la instalación de seguridad en el Edificio Histórico de la Nave de la Universitat de València

RESOLUCIÓ RESOLUCIÓN

resolución

 

30/09/2016

resolución

2016 0033 OB 008

Impermeabilització de les praderies de la meitat frontal i instal·lació de baranes de protecció de la Biblioteca de Ciències Socials Gregorio Maians

Impermeabilización de las praderas de la mitad frontal e instalación de barandillas de protección de la Biblioteca de Ciencias Sociales Gregorio Maians

RESOLUCIÓ RESOLUCIÓN

resolución

27/09/2016

resolución

2016 0037 OB 010

Impermeabilització de cobertes i instal·lació de baranes en sobrecobertes en els edificis de Capçalera, ICMOL i Instituts d'Investigació del Campus de Paterna

Impermeabilización de cubiertas e instalación de barandillas en sobrecubiertas en los edificios de Cabecera, ICMOL e Institutos de Investigación del Campus de Paterna

RESOLUCIÓ RESOLUCIÓN

resolución

30/09/2016

resolución

2016 0010 OB 004

Obres de reforma de la planta baixa i planta primera de l'Edifici de Serveis Generals per a Museu de Geologia del Campus de Burjassot

Obras de reforma de la planta baja y planta primera del Edificio de Servicios Generales para Museo de Geología del Campus de Burjassot

RESOLUCIÓ RESOLUCIÓN

resolución

24/06/2016

resolución

2016 0014 OB 005  

Obres de substitució de màquines de producció de fred a l'Edifici de la Nau

Obras de sustitución de máquinas de producción de frío en el Edificio de la Nau

RESOLUCIÓ RESOLUCIÓN

resolución

05/07/2016

resolución

2015 0126 OB 023  

Instal·lació de baranes definitives a la Facultat de Farmàcia del Campus de Burjassot

Instalación de barandillas definitivas en la Facultat de Farmàcia del Campus de Burjassot

RESOLUCIÓ RESOLUCIÓN

resolución

06/04/2016

resolución

2015 0057 OB 009

Obres de protecció front avingudes i evacuació de pluvials en la parcel·la on s'ubiquen l'Aulari Interfacultatiu i la Facultat de Farmàcia del Campus de Burjassot

Obras de protección frente avenidas y evacuación de pluviales en la parcela donde se ubican el Aulario Interfacultativo y la Facultad de Farmacia del Campus de Burjassot

RESOLUCIÓ RESOLUCIÓN

resolución

 

04/12/2015

resolución

2015 0105 OB 018

Obres complementàries de la reparació de les fatxades de la Facultat de Dret del Campus de Tarongers: segellat de juntes entre les fusteries metàl.liques i els vidres

Obras complementarias de la reparación de las fachadas de la Facultad de Derecho del Campus de Tarongers: sellado de juntas entre las carpinterías metálicas y los cristales

RESOLUCIÓ RESOLUCIÓN

resolución

 

18/11/2015

resolución

2015 0104 OB 017

Obres complementàries de la reparació de les fatxades de la Facultat d'Econòmiques del Campus de Tarongers: segellat de juntes entre les fusteries metàl.liques i els vidres

Obras complementarias de la reparación de las fachadas de la Facultad de Económicas del Campus de Tarongers: sellado de juntas entre las carpinterías metálicas y los cristales

RESOLUCIÓ RESOLUCIÓN

resolución

 

02/11/2015

resolución

2015 0091 OB 013

Ampliació de l'Edifici 1 del Parc Científic de Paterna per a IFIMED i altres usos científic-tecnològics

Ampliación del Edificio 1 del Parque Científico de Paterna para IFIMED y otros usos científico-tecnológicos

RESOLUCIÓ RESOLUCIÓN

resolución

23/09/2015

resolución

2015 0088 OB 011

Obra complementària de l'ampliació de l'Edifici 1 del parc Científic de la Universitat de València, per a la implantació de l'empresa Analog Devices

Obra complementaria de la ampliación del Edificio 1 del Parque Científico de la Universitat de València, para la implantación de la empresa Analog Devices

RESOLUCIÓ RESOLUCIÓN

resolución

23/09/2015

resolución

2015 0090 OB 012

Obra complementària d'adequació de la planta tercera de l'Edifici de Serveis Científico-Tècnic en el Parc Científic de Paterna

Obra complementaria de adecuación de la planta tercera del Edificio de Servicios Científico-Técnico en el Parque Científico de Paterna

RESOLUCIÓ RESOLUCIÓN

resolución

 

18/09/2015

resolución

2015 0022 OB 005

Instal·lació de sistema de protecció solar per mitjà de persianes d'alumini en diversos edificis del Campus de Burjassot

Instalación de sistema de protección solar mediante persianas de aluminio en diversos edificios del Campus de Burjassot

RESOLUCIÓ RESOLUCIÓN

resolución

 

23/06/2015

resolución

 

   

ACCÉS ALS PROCEDIMENTS DERIVATS DE L'ACORD MARC

ACCESO A LOS PROCEDIMIENTOS DERIVADOS DEL ACUERDO MARCO

 


Més informació: contratacion@uv.es                     [Última actualización: 28/09/2017