Logo de la Universitat de València Logo Doctorat en Activitat Física i Esport Logo del portal

  1. Es pot presentar a la Universitat de València una tesi doctoral com a compendi de publicacions, sempre que es tinguen en compte els requisits següents, tret de casos excepcionals autoritzats per l’Escola de Doctorat.
  1. El doctorand/a ha de presentar un mínim de tres articles publicats o acceptats en revistes indexades en el Journal Citation Report (JCR). En tots els treballs que presente ha de ser el primer signant. Un d'aquests articles ha d'estar en el primer quartil del JCR. I els treballs han de seguir una mateixa línia d'investigació.
  2. La tesi ha d’incloure un resum global de la temàtica, dels principals resultats i de les conclusions, que justifique l’aportació original de l’autor o autora, redactat en qualsevol de les llengües oficials, amb un mínim de 4000 paraules.
  1. Com a annex s’ha d’incloure una còpia completa dels treballs publicats o admesos per a la seua publicació, en què figuren clarament el nom i la filiació de tots els coautors dels treballs i la referència completa de la revista en què els treballs han sigut publicats o admesos a publicació. En aquest darrer cas, cal adjuntar un justificant de l’admissió i la referència completa de la revista a la qual s’han tramès.
  2. Els requisits addicionals que puga establir a aquest efecte l’Escola de Doctorat.
  1. Per a presentar la sol·licitud de depòsit, a més dels documents que s’especifiquen en l’apartat anterior, cal presentar també els documents següents:
  1. Un escrit del director o la directora de la tesi sobre el factor d’impacte, o categorització de la revista, de les publicacions que es recullen en la tesi doctoral.
  2. En cas que es presenten un o més treballs fets en coautoria, cal aportar un informe dels directors o les directores de la tesi en què s’especifique exhaustivament quina ha sigut la participació del doctorand o la doctoranda en cada article, si algun dels coautors d’algun dels treballs presentats en la tesi doctoral ha utilitzat, implícitament o explícitament, aquests treballs per a la realització d’una altra tesi doctoral i, si és el cas, les circumstàncies justificatives que el doctorand o la doctoranda no siga el primer signant d’alguns dels treballs. (Article 8 del Reglament sobre depòsit, avaluació i defensa de la tesi doctoral)