UVUJIweb del doctorat Logo del portal

Com a requisit general d'accés hauran d'estar en algun dels supòsits de l'article 6 del RD 99/2011 o de la disposició addicional segona de l'esmentat Reial decret.

Com a requisits específic:

a) Hauran d'haver cursat algun màster relacionat amb polítiques públiques, benestar social, salut i gestió sanitària, màrqueting o psicologia i salut.

En cas d'estar en possessió del Diploma d'Estudis Avançats (DEA), obtingut d'acord amb el que disposa el RD 778/98, o haver aconseguit la suficiència investigadora segons el regulat pel RD 185/85, han de haver-lo cursat en programes de Doctorat afins a aquest. L'afinitat serà determinada per la Comissió Acadèmica del programa de doctorat.

b) També podran ser admesos els qui hagan cursat altres estudis de màster diferents als assenyalats en el punt anterior, sempre que es tracte de màsters afins a ells relatius a ciències socials, ciències de la salut, psicologia o economia; o bé a les dues línies de recerca del doctorat. L'afinitat serà determinada per la Comissió Acadèmica del programa de doctorat.

c) En el cas de graduats en Medicina el reconeixement del nivell 3 MECES habilita l'accés al programa de doctorat sense requeriment dels requisits anteriors.

Els estudiants que compleixen amb els requisits anteriors podran accedir al programa de doctorat sent la Comissió Acadèmica del programa de doctorat l'encarregada de verificar el compliment dels requisits anteriors per a l'admissió del doctorand.