UVUJIweb del doctorat Logo del portal

Criteris de selecció

Les sol·licituds d'admissió es baremaran en funció dels següents criteris:

a) Expedient acadèmic (puntuat entre 0 i 10).

a.1) Estudiants que hagen cursat algun dels màsters relacionats amb polítiques públiques, benestar social, salut i gestió sanitària, màrqueting o psicologia i salut, o el grau de medicina.

a.2) Estudiants que hagen obtingut el Diploma d'Estudis Avançats en algun dels programes de doctorat anteriors relatius a Benestar Social, Cooperació i Desenvolupament Local, Ciències Socials, Ciències de la Salut, Psicologia, Dret, Educació o Economia.

a.3) Estudiants que hagen cursat algun màster universitari de contingut afí als assenyalats en el punt a.1) en ciències socials, ciències de la salut, psicologia o economia o a les dues línies de recerca del mateix. En aquest cas la mitjana de l'expedient es multiplicarà per un factor corrector de 0,5 a 0,8, en funció de l'afinitat del màster (determinada per la Comissió Acadèmica del programa de doctorat).

a.4) Estudiants que hagen obtingut el Diploma d'Estudis Avançats en programes de doctorat anteriors, no recollits en el llistat del punt a.2, afins a les línies de recerca del programa de doctorat. En aquest cas la mitjana de l'expedient es multiplicarà per un factor corrector de 0,5 a 0,8, en funció del grau d'afinitat (determinada per la Comissió Acadèmica del programa de doctorat).

b) Experiència investigadora acreditada en àrees i àmbits afins a les línies de recerca del programa de doctorat (màxim 1 punt)

c) Entrevista amb els estudiants que valori aptituds i col·laboracions prèvies amb centres de recerca o departaments universitaris, explicitats a través de cartes de recomanació o informes que poden aportar els estudiants. L'entrevista es durà a terme en el cas que hi haga empat de puntuacions en els criteris d'admissió dels mèrits previs (màxim 1 punt).