University of Valencia logo Logo University Research Institute of Criminology and Criminal Science Logo del portal

Màster on line en Mediació penal del Institut en Criminología UV 2022

  • November 15th, 2021
Image de la noticia

PRE-INSCRIPCIÓ: Fins al 20 desembre 2021 


Data d'inici: Gener 2022
Data Fi: Desembre 2022 
Organització: Institut Universitari d'Investigació en Criminologia i Ciiencias Penals
Adreça: María Vicenta Cervelló Donderis. Catedràtica d'Universitat. Departament de Dret Penal. Universitat de València. 
Formació per a actuar de mediador/ a en programes de mediació penal en jutjats i tribunals i en centres penitenciaris; participar en la resolució alternativa de conflictes en l'àmbit intercultural, comunitari, escolar i juvenil. 
DADES GENERALS
Curs acadèmic: Curs 2021/2022
Nombre de crèdits: 60.00 Crèdits ECTS
Matrícula: 1.175 € (importe preu públic)
Requisits d'accés: Titulats Universitaris
Modalitat: En línia. Aula Virtual 
ADEIT INFORMACIÓ I INSCRIPCIÓ https://postgrado.adeituv.es/mediacion-penal
 

E-mail: informacion@adeituv.es

 

OBJECTIUS

Obtindre la formació necessària per a conéixer les bases d'aplicació de la justícia restaurativa i la seua projecció en diferents situacions de conflicte. Conéixer els fonaments de la mediació penal i les seues característiques específiques que li diferencien d'altres tipus de mediació. Especialitzar-se en diferents tècniques i eines que tenen a veure amb la resolució de conflictes relacionats amb la justícia penal. Aplicar els coneixements obtinguts en àmbits afins a l'estrictament penal com és el familiar, penitenciari, comunitari, intercultural, juvenil i policial.

 

PROFESSORAT

AMANT GARCÍA, CRISTINA. Psicóloga Equip Tècnic Fiscalia i Jutjats de Menors d'Alacant

ARMENGOT VILAPLANA, ALICIA. Professora Titular d'Universitat. Departament de Dret *Administratiu i Processal. Universitat de València

BERLANGA SÁNCHEZ, ANTONIO. Inspector Policia Local. Coordinador Operatiu del servei de mediació policial 

CARBONELL VAYÁ, ENRIQUE. Professor Titular d'Universitat. Departament de *Psicologia Bàsica. Universitat de València

CERVELLÓ DONDERIS, MARÍA VICENTA. Catedràtica d'Universitat. Departament de Dret Penal. Universitat de València

CHAVES PEDRÓN, CÉSAR. Advocat. Prof. Associat de Dret Penal. Universitat de València.

GARCÍA GUILLAMÓN, CONCEPCIÓN. Advocada i Mediadora.

GUARDIOLA GARCÍA, JAVIER. Professor Titular d'Universitat. Departament de Dret Penal. Universitat de València

CLOTS ALARTE, FLOR. Educadora Social. Mediadora

JUAN SÁNCHEZ, JOSÉ RICARDO. Professor Titular d'Universitat. Departament de Dret Administratiu i Processal. Universitat de València

LÓPEZ LÓPEZ, CRISTINA. Llicenciada Psicologia i Criminologia Mediadora. 

UFANÓS ESPINA, FRANCISCA. Psicòloga. Mediadora

RODRÍGUEZ DE LLAMAS, MARÍA SONIA. Professora Titular d'Universitat. Departament de Dret Civil. Universitat de València

ROIG TORRES, MARGARITA. Catedràtica d'Universitat. Departament de Dret Penal. Universitat de València

TRENADO SANTARÉN, ROSA MARÍA. Contractada Doctora. Departament de Psicologia *Bàsica. Universitat de València

PROGRAMA

Mètodes alternatius de resolució de conflictes

1.-El conflicte i la seua consideració pel Dret

2.- El ADR (alternative dispute resolution)

3.-La mediació

4.- Sistemes alternatius de resolució de conflictes  en els diferents ordres jurisdiccionals

Marc legal de la mediació penal

1.- Regulació internacional

2.- Normativa europea

3.- La mediació en el Dret comparat

4.- La mediació penal a Espanya

Característiques de la mediació penal

1.- Origen i causes de la mediació penal.

2.- La mediació en el Dret penal

3.- Naturalesa jurídica de la mediació 

4.- Àmbit d'aplicació de la mediació penal

5 - Regulació legal de la mediació penal a Espanya

Perspectiva penal de la víctima

1.- El moviment victimológico en el Dret Penal

2.-Concepte i classes de víctimes

3.- La relació entre víctima i agressor

La mediació en el procés penal espanyol

1.- Intervenció de la víctima en el procés penal

2.- Característiques del procés penal espanyol

3.- Inserció de la mediació en el procés penal

Conseqüències jurídiques de la mediació penal durant el procés i l'execució

1.- Introducció

2.- Atenuació de la pena

3.- Suspensió de l'execució

4 - Compliment i execució de la pena

5 - La pena de treball en benefici de la comunitat

Tècniques de mediació i negociació

1.- El procés de mediació i negociació

2.- Tècniques d'anàlisis de conflicte

3.- L'entrevista en el procés de mediació

4 - Tècniques específiques de mediació

5 - Negociació i acord

La figura del mediador/a

1.- Característiques i capacitació per a l'acompliment de la funció de mediador/a

2.- Aspectes deontológícos

3.- Habilitats per a ser mediador

Mediació penal d'adults

1.-Consideracions generals

2.- Programes de mediació a Espanya

3.- Estructura de les sessions

4.- Models de documents: consentiment parteixes, acta d'acords, acta de no acords.

Mediació penitenciària: conflictes entre persones privades de llibertat

1.- Justícia restaurativa, mediació i sistema penal

2.- La privació de llibertat

3.- La mediació

4.- La mediació penitenciària: Descripció del conflicte interpersonal en l'àmbit penitenciari.

5.- Altres línies de treball: la gestió de la convivència

6.- Aspectes tècnics de la mediació penitenciària

Mediació en la justícia juvenil

1.- Regulació legal.

2.- Procediment i contingut de la mediació en la justícia juvenil

3.- La mediació escolar

4.- Casos pràctics

Mediació familiar

1. La mediació familiar: Introducció. Especial referència a la relació amb els conflictes penals, en particular violència domèstica i delictes relatius a les relacions familiars.

2. La mediació familiar com a manifestació del moviment Alternative Dispute Resolution (ADR)

3. El per què de la mediació en els conflictes familiars

4. Models de mediació

5. Regulació legal i estat de la mediació familiar a Espanya

6. Definició de la mediació familiar

7. Principis bàsics de la mediació familiar

8. El mediador

9. El procés de mediació familiar i les seues etapes

10.- Naturalesa, contingut i executivitat dels acords aconseguits en mediació

Mediació comunitària i policial

1.- El conflicte en la comunitat

2.- La mediació intercultural

3.- La mediació policial

Plantejament de casos pràctics

1.- Exposició de casos pràctics

2.- Explicació dirigida de la solució d'aquests

Treballe fi de Màster: resolción de cas pràctic

1.- Exposició d'un cas pràctic: plantejament del problema

2.- Resolució: explicació del projecte de mediació realitzat per l'alumne en el cas exposat

 INFORMACIÓ I INSCRIPCIÓ

https://postgrado.adeituv.es/mediacion-penal